Policzyli straty

Zalane gospodarstwo

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła 24 sierpnia informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skali poniesionych strat przez rolników w poszczególnych powiatach województw: zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i łódzkiego, a także realizacji i planowanych do realizacji form pomocy dla rolników dotkniętych tegoroczną klęską nawałnic deszczowych i gradobicia.

Ponadto informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat strat oraz aktualnego stanu usuwania skutków spowodowanych nawałnicami deszczu i gradobicia w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim oraz łódzkim oraz informację Ministra Środowiska na temat strat w lasach prywatnych spowodowanych tegoroczną klęską nawałnic deszczowych i gradobicia oraz możliwości pomocy w likwidacji poniesionych strat.

Zgodnie ze wstępnie zebranymi danymi dotyczącymi szkód powstałych w wyniku deszczy nawalnych, gradobicia i huraganu od 10-12 sierpnia br. poszkodowanych zostało:

  • w województwie wielkopolskim 2125 gospodarstw rolnych na terenie 44 gmin (szkody powstały na powierzchni 11.307 hektarów upraw rolnych o szacunkowej wartości 7918 tys. zł, a łączna szacunkowa wartość strat, w tym w budynkach służących do produkcji rolnej, wynosi 18.232 tys. zł),
  • w województwie pomorskim 1200 gospodarstw rolnych na terenie 7 gmin (szkody powstały na powierzchni około 3000 hektarów upraw rolnych, a ponadto uszkodzonych zostało około 2100 budynków służących do produkcji rolnej oraz 500 maszyn rolniczych),
  • w województwie dolnośląskim 1280 gospodarstw rolnych (szkody powstały na powierzchni około 7800 hektarów upraw rolnych i wynoszą około 3300 tys. zł),
  • w województwie kujawsko-pomorskim około 2000 gospodarstw rolnych na terenie 28 gmin (szkody powstały na powierzchni około 9600 hektarów upraw rolnych, a ponadto uszkodzonych zostało około 1500 budynków służących do produkcji rolnej),
  • w województwie łódzkim 31 gospodarstw rolnych i 46 budynków gospodarczych w 2 gminach.

Poszkodowani producenci rolni mogą się ubiegać o kredyt preferencyjny obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, kredyt preferencyjny na odtworzenie środków trwałych, udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy w formie odroczenia terminu płatności składek, rozłożenia ich na raty oraz umorzenie bieżących składek, zastosowanie przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także udzielenie ulg w podatku rolnym.

Właściciele lasów prywatnych, w których nawałnice dokonały dużych zniszczeń drzewostanu, mogą liczyć na środki z Funduszu Leśnego pozostającego w dyspozycji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Na wsparcie usuwania skutków klęski w lasach prywatnych planuje się przeznaczyć ze środków Funduszu Leśnego kwotę 35.000 tys. zł.

Szacowanie strat oraz usuwanie skutków nawałnic i gradobicia wciąż trwa. Do tej pory zostały udrożnione wszystkie drogi krajowe, wojewódzkie i gminne w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i łódzkim. Natomiast nie wszyscy odbiorcy odzyskali dostęp do energii elektrycznej.

W trakcie dyskusji posłowie zwracali przede wszystkim uwagę na konieczność przyspieszenia procedur związanych z szacowaniem strat i wypłatą odszkodowań oraz na konieczność zmiany przepisów dotyczących szacowania strat w rolnictwie, tak żeby szacowanie objęło także straty poniesione np. w sprzęcie rolniczym, środkach do produkcji roślin, budowlach rolniczych, zebranych plonach, sianie oraz pasiekach. Podkreślano także potrzebę zmiany systemu ubezpieczeń upraw rolnych, który pomimo znaczących dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeniowych nie funkcjonuje właściwie.

Źródło: Sejm RP