Podstawowe informacje dla Rolników ubiegających się o pomoc do plantacji trwałych

O przyznanie pomocy do plantacji trwałych mogą ubiegać się Rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie położonym na terytorium Polski. Za Rolnika uważa się osoby fizyczne lub prawne, bądź grupy osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków.

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wymienione poniżej rodzaje roślin zostaną objęte następującą pomocą:

Lp.

Rodzaj rośliny

Zryczałtowany kosztzałożenia
1 ha

Wysokość pomocy do 1 hazałożonej plantacji

% zryczałtowanychkosztów

1.

Wierzba (Salix sp.)

8 600 zł

50%

4 300 zł

2.

Topola (Populus sp.)

8 400 zł

30%

2 520 zł

3.

Miskant (Miscanthus sp.)

18 000 zł

40%

7 200 zł

4.

Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita)

10 200 zł

40%

4 080 zł

Rolnik otrzyma pomoc, jeżeli plantacja spełnia następujące warunki:

>obejmuje obszar co najmniej 1 ha,

>jest objęta wnioskiem o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych za rok, w którym plantacja została założona lub za rok następujący po roku jej założenia,

>została założona zgodnie z wymogami agrotechniki,

>jest położona:

>>1,5 m od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której została założona taka plantacja lub użytkowanej jako grunt leśny,

>>3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu użytkowanej w inny niż wymieniony wyżej sposób

>oraz nie została założona na:

>>gruntach objętych obszarową ochroną przyrody, jeżeli plany ochrony tych obszarów jednoznacznie nie dopuszczają w danym miejscu zakładania plantacji,

>>gruntach zmeliorowanych – w przypadku plantacji topoli lub wierzby,

W danym roku Rolnik może ubiegać o przyznanie pomocy do założenia plantacji trwałych o powierzchni nie większej niż 100 hektarów.

Pomoc do danej plantacji może być przyznana tylko raz.

W 2008 roku o przyznanie pomocy mogą ubiegać się także Rolnicy, którzy założyli plantację po 1 września roku 2007.

Rolnik zainteresowany uzyskaniem pomocy do plantacji trwałych jest zobowiązany do złożenia w Oddziale Terenowym ARR – właściwym ze względu na miejsce położenia plantacji – wniosku o przyznanie pomocy do plantacji trwałych Ppt_P1_f1.

Wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy do plantacji trwałych Ppt_P1_f1 należy złożyć kopię:

1) wniosku o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych, zawierającą datę jego złożenia w biurze powiatowym ARiMR,

2) umowy dzierżawy działek – w przypadku, gdy plantacja została założona na działkach dzierżawionych przez Rolnika. Umowa powinna być zawarta na okres co najmniej 5 lat licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy do plantacji trwałych,

3) zaświadczenie wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych lub inne upoważnione instytucje, właściwe ze względu na miejsce położenia plantacji trwałych, potwierdzającego, że plantacja trwała położona jest na działkach niezmeliorowanych – dotyczy plantacji wierzby i topoli.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia w biurze powiatowym ARiMR wniosku o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych.

Przed przyznaniem Rolnikowi pomocy do plantacji trwałych służby kontrolne OT ARR przeprowadzą kontrolę mającą na celu stwierdzenie czy dane zawarte w złożonym przez Rolnika wniosku o przyznanie pomocy są zgodne ze stanem faktycznym.

Jeżeli kontrola nie wykaże niezgodności, Dyrektor OT ARR przyzna pomoc w drodze decyzji administracyjnej, a płatność zostanie przekazana na wskazany we wniosku rachunek bankowy Rolnika w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.Rolnik zachowa prawo do przyznanej pomocy, gdy:

>plantacja będzie utrzymywana przez co najmniej 5 kolejnych lat, licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

>wszystkie rośliny zebrane z plantacji będą w wymienionym wyżej okresie przeznaczane na cele energetyczne,

>zostanie przyznana mu płatność do upraw roślin energetycznych w roku składania wniosku o przyznanie pomocy do plantacji trwałych.Agencja Rynku Rolnego przeprowadzi kontrolę dotyczącą spełnienia wyżej wymienionych warunków.

W przypadku niespełnienia w/w warunków, Rolnik jest zobowiązany do zwrotu przyznanej pomocy do plantacji trwałych:

1) w wysokości 25% przyznanej pomocy – w przypadku, gdy Rolnik nie otrzymał płatności do upraw roślin energetycznych w roku złożenia wniosku o pomoc do plantacji trwałych

2) proporcjonalnie do różnicy stwierdzonej między ilością roślin zebranych w danym roku z powierzchni plantacji upraw trwałych objętej pomocą do plantacji trwałych, a ilością roślin przeznaczonych na cele energetyczne, przy czym, podstawą do obliczenia wysokości zwrotu jest 25% kwoty przyznanej pomocy – w przypadku, gdy nie wszystkie zebrane w danym roku rośliny energetyczne zostały przeznaczone na cele energetyczne

3) w wysokości 100% przyznanej pomocy – plantacja nie była utrzymywana przez co najmniej kolejnych 5 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy do plantacji trwałych.

Całkowity zwrot pomocy do plantacji trwałych nie może przekroczyć kwoty pomocy przyznanej Rolnikowi.

Szczegółowe Informacje dotyczące przyznawania w/w pomocy zostały określone w Warunkach uzyskania pomocy do plantacji trwałych”.

Źródło Agencja Rynku Rolnego, Opracowanie – Alan WRP