Po co zwalczać chwasty w wysokim łanie?

Spośród biologicznych czynników ograniczających plonowanie zbóż, ogromne znaczenie ma zachwaszczenie. Nawet w wysokim łanie, chwasty dobrze rosną w jego niższych piętrach, gdyż mają one mniejsze od zbóż wymagania świetlne i glebowe. A im większa jest konkurencja chwastów wobec zbóż o składniki pokarmowe i wodę, tym bardziej osłabia to poziom plonowania rośli uprawnych.

Zazwyczaj zboża ozime są bardziej zachwaszczone niż jare, zwłaszcza gdy nie stosowano herbicydów jesienią. Należy wczesną wiosną wykonać więc lustrację plantacji ozimych w celu rozpoznania składu gatunkowego i faz rozwojowych chwastów. Analiza taka pomaga w wyborze herbicydu, wysokości jego dawki i terminu zabiegu.

Do zniszczenia zahartowanych (odpornych) chwastów wymagane jest stosowanie mieszanin herbicydowych lub użycie górnej granicy zalecanej dawki wybranego herbicydu. Część mieszanin herbicydowych to gotowe produkty fabryczne, inne można uzyskać, mieszając komponenty w zbiorniku opryskiwacza. Wartość mieszanin herbicydowych jest duża i to pod kilkoma względami. Po pierwsze uzyskuje się szerokie spektrum zwalczanych chwastów, a zsumowanie działania kilku substancji czynnych powoduje, iż chwasty są skuteczniej zwalczane. Drugim atutem mieszanin jest zapobieganie uodparniania się chwastów.

Najbardziej szerokie spektrum zwalczanych chwastów posiadają trójskładnikowe fabryczne preparaty, np. Zeus 208 WG czy Lancet Plus 125 WG. Większość zaleceń to mieszaniny zbiornikowe. Należy tu wymienić takie środki bazowe, jak Apyros 75 WG zalecany wraz z herbicydami: Mustang 306 SE, Mocarz 75 WG lub Dragon 450 WG. Inną bazę może stanowić Atlantis 12 OD, który jest zalecany z herbicydami: Grodyl 75 WG lub Granstar 75 WG.

Tej wiosny (biorąc pod uwagę warunki pogodowe jesieni i zimy) silnie rozwinięte chwasty będą występować na plantacjach ozimych masowo. Dlatego konieczne będą opryski herbicydowe. Im okres konkurencji chwastów jest dłuższy, tym zagrożenie dla plantacji większe. Dlatego tak istotne jest szybkie ich wyeliminowanie. Do tego bardziej przydatne są substancje czynne o charakterze parzącym, jak np. karfentrazon etylu (Aurora 40 WG) lub bifenoks (Fox 480 SC).

Ważna jest również ocena kondycji chwastów niszczonych jesienią. Jeśli nie zostały one dostatecznie wyeliminowane z powodu niesprzyjających warunków pogodowych lub błędów technicznych podczas zabiegu, to konieczny jest zabieg wiosną herbicydem o innym mechanizmie działania. Opryski należy wykonać na suche rośliny, przy odpowiedniej temperaturze. Odpowiednim terminem stosowania herbicydów jest faza krzewienia się zbóż. Niektóre preparaty można stosować później, do początku fazy liścia flagowego. Nowo zarejestrowany preparat Biathlon 4D można stosować jeszcze później – do pełni fazy liścia flagowego.

Starsze bardziej odporne chwasty można zniszczyć szybciej i efektywniej, stosując łącznie z herbicydem adiuwanty, które poprawiają skuteczność herbicydów. Stosowanie adiuwantów jest dla niektórych herbicydów obligatoryjne, dla innych zalecane, a dla jeszcze innych zbędne.

Zdecydowana większość herbicydów jest przeznaczona do zwalczania chwastów dwuliściennych. Nieliczne preparaty służą do zwalczania chwastów jednoliściennych (owies głuchy, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, wyczyniec polny). Są to herbicydy zawierające fenoksaprop−P−etylu (Fantom 069 EW, Foxtrot 069 EW, Norton 069 EW, Puma Uniwersal 069 EW, Rumba 069 EW) oraz zawierające pinoksaden (Axial 100 EC z adiuwantem Adigor 440 EC, Axial 50 EC, Fraxial 50 EC). Ta druga grupa może być stosowana później, do początku fazy liścia flagowego. Herbicydy zawierające sulfosulfuron: Apyros 75 WG, Nylon 75 WG, Ogar, Protos, stosowane z adiuwantem, zwalczają chwasty 2−liścienne, a także 1−liścienne (skutecznie chwastnicę jednostronną i miotłę zbożową, średnio owies głuchy, ograniczając też perz właściwy).

Zasady metodyki integrowanej ochrony roślin zakładają ograniczanie chemicznej ochrony upraw do minimum. Racjonalne jest więc możliwe w odpowiednich warunkach obniżanie zalecanych dotąd dawek herbicydów o 30−40%, a nawet w pewnych przypadkach o 50%. Zmniejszy to też koszty uprawy. Rolnik może stosować obniżanie dawek herbicydów tylko w określonych warunkach (duża wrażliwość danego chwastu na stosowany preparat, wczesna faza rozwojowa chwastów, niezbyt silne zachwaszczenie pola, dobra wilgotność gleby i średnia temperatura powietrza) i na własną odpowiedzialność.