PIR żąda konkretów ws. rekompensat dla rolników

W związku z tym, że rekompensaty za zniszczenia upraw spowodowane przez dziki, nie zadowalają rolników, Podlaska Izba Rolnicza postanowiła interweniować. W ubiegłą środę złożyła wnioski w tej sprawie. Jakie są jej postulaty?

W związku z niesatysfakcjonującymi dla rolników rozwiązaniami podejmowanymi przez rząd w sprawie wysokości rekompensat za uprawy zniszczone przez dziki, Podlaska Izba Rolnicza złożyła na posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, w środę, 26 listopada 2014, kolejne wnioski poniższej treści:

„Podlaska Izba Rolnicza żąda od Ministra Środowiska wygospodarowania Funduszu Rekompensacyjnego, którego celem byłoby pokrycie różnicy pomiędzy faktyczną wartością szkody wyrządzonej przez dziki w uprawach rolnych, a możliwościami finansowymi kół łowieckich. Doceniając działania rządu w zakresie udzielenia pomocy dla rolników za szkody wyrządzone przez dziki, Podlaska Izba Rolnicza uważa jednak, że pomoc ta jest niewystarczająca i nie rekompensuje poniesionych strat w gospodarstwach rolnych. Pomoc dla rolników udzielana w ramach pomocy de minimis w wielu przypadkach nie będzie realna w wyniku wykorzystania przez rolników kwoty tej pomocy. We wrześniu, kiedy rolnicy,  protestując, wyszli na ulicę – Piotr Otawski w imieniu ministra środowiska zobowiązał się do udzielenia pomocy dla poszkodowanych rolników i utworzenia takiego funduszu. Dotychczas Ministerstwo Środowiska, mimo kierowanych kolejnych wystąpień, nie przedłożyło takiej propozycji. Determinacja rolników jest bardzo duża i niewykluczone są kolejne protesty.
Podlaska Izba Rolnicza żąda przedłożenia propozycji opracowanego przez służby weterynaryjne programu bioasekuracyjnego z jednoczesnym planem działania w tym zakresie. Rolnicy woj. podlaskiego zwracają  uwagę, że brakuje konkretnego planu postępowania w zakresie produkcji trzody chlewnej na obszarach ASF. Docierają do producentów niejednokrotnie sprzeczne informacje na temat, np.: obowiązkowego lub też nieobowiązkowego ogrodzenia chlewni oraz różnych stawek wysokości wypłaty rekompensat z tytułu zaprzestania produkcji.
Nadal, jako samorząd rolniczy, uważamy, że wprowadzanie ograniczeń i dodatkowych kosztów wynikających z tytułu zmniejszania ryzyka choroby ASF, nie może odbywać się tylko kosztem rolników.
Stąd ponownie apelujemy o sfinansowanie dla rolników z budżetu państwa części kosztów związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem rozprzestrzenienia w kraju ASF. Sfinansowanie części kosztów dla producentów trzody chlewnej stanowiłoby częściową rekompensatę z tytułu utraconych dochodów wynikających z zawirowania cen na rynkach skupu trzody chlewnej.”
Renata Struzik za: Podlaska Izba Rolnicza