PIORiN przypomina –Zasady wywozu polskich ziemniaków do innych krajów UE

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że przemieszczanie bulw ziemniaka wyprodukowanych w Polsce i sprzedawanych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej jest możliwe po ich przebadaniu i uznaniu za wolne od organizmów kwarantannowych.

Ponadto, muszą one zostać zaopatrzone przede wszystkim w zaświadczenie, wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, oraz odpowiednio w paszport roślin, wydany przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa – w przypadku sadzeniaków ziemniaka, albo oznakowanie, zawierające co najmniej numer wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotu, który je uprawiał albo przemieszczał – w przypadku ziemniaków innych niż sadzeniaki (oznakowanie może mieć dowolną formę, np. prostej naklejki lub etykiety).

Jednocześnie, ziemniaki muszą zostać wyprodukowane oraz zapakowane lub też dystrybuowane przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzanego przez PIORiN.

– Szczegółowe informacje w zakresie zasad przemieszczania bulw ziemniaka do innych państw członkowskich Unii Europejskiej zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, jak również stosowne informacje można uzyskać w jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie całego kraju – informuje PIORiN.

W przypadku przemieszczania bulw ziemniaka do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, bez zaopatrzenia ziemniaków w wymagane dokumenty i oznakowania, na podmiot taki nałożona zostanie kara pieniężna w wysokości od 2000 zł do 12 500 zł.

Źródło: PIORIN