Pieniądze z PROW – dla kogo i ile?

Do 19 stycznia 2010 r. ARiMR wypłaciła 11,8 mld zł rolnikom i przetwórcom żywności w ramach PROW 2007-2013. Najwięcej, bo 3,74 mld zł, wypłacono na dopłaty ONW wspierające prowadzenie produkcji rolniczej na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Płatności takie otrzymuje co roku około 750 tys. rolników.

Druga pod względem wielkości wypłaconych środków to realizacja rent strukturalnych, na które ARiMR wydała do tej pory blisko 2,55 mld zł. Renty takie dostaje regularnie co miesiąc około 65 tys. rolników, którzy po ukończeniu 55 lat zdecydowali się na przekazanie gospodarstw następcom.

Dla ponad 100 tys. rolników, którzy realizują programy rolnośrodowiskowe w swoich gospodarstwach, ARiMR wypłaciła z PROW 2007-2013 ponad 1,81 mld zł. Gospodarstwa przechodzące na ekologiczne metody produkcji lub stosujące technologie zapobiegające erozji gleb oraz utrzymujące rodzime rasy zwierząt i cenne genetycznie gatunki roślin otrzymują z tego programu dofinansowanie przez 5 lat.

Ponad 1,5 mld zł Agencja wypłaciła już z PROW 2007-2013 ponad 15 tys. rolników, którzy zrealizowali inwestycje wspierane z działania Modernizacja gospodarstw rolnych”. Większość tych pieniędzy inwestorzy przeznaczyli na zakup nowoczesnych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych.

Na premie ułatwiające młodym rolnikom start zawodowy Agencja wydała blisko 0,26 mld zł. Dotychczas premię taką w wysokości 50 tys. zł otrzymało ponad 5,1 tys. rolników. W niedługim czasie, zgodnie z zapowiedzią ministra rolnictwa, premia dla młodych rolników ma być podwyższona do 75 tys. zł.

Rolnikom, którzy zalesili grunty, ARiMR wypłaciła w formie pomocy pokrywającej część kosztów oraz premii pielęgnacyjnych i zalesieniowych ponad 219 mln zł. Pieniądze te otrzymało przeszło 20 tys. rolników, którzy założyli uprawy leśne na słabych glebach niezapewniających plonu gwarantującego odpowiednie dochody.
Rolnicy i ich domownicy, którzy zainwestowali w przedsięwzięcia tworzące na terenach wiejskich nowe miejsca pracy w działalności innej niż rolnicza, otrzymali z PROW 2007-2013 dofinansowanie w wysokości ponad 101 mln zł. Wsparcie z działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wypłacone zostało 1296 beneficjentom.

Grupom producentów Agencja wypłaciła przeszło 82 mln zł. Urzędy marszałkowskie zarejestrowały ponad 516 grup. Dofinansowanie na pokrycie kosztów administracyjnych funkcjonowania otrzymały 443 grupy.

Przedsiębiorcom z sektora rolno-przetwórczego, którzy zdążyli do tej pory zrealizować i rozliczyć inwestycje dofinansowywane z działania “Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” ARiMR wypłaciła do 19 stycznia 2010 r. ponad 88 mln zł. Wsparcie rekompensujące część kosztów poniesionych na takie inwestycje wypłacone zostało 122 firmom.

ARiMR zrealizowała pierwsze płatności w ramach działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Na konta tych, którzy zdecydowali się tworzyć nowe miejsca pracy Agencja przekazała ponad 672 tys. zł.