Pieniądze na wapnowanie gleb

Pole

Wapnowanie gleby jest jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych, które umożliwiają podwyższenie odczyn pH gleby, a także uzupełnić w glebie niedobory wapnia przyswajalnego dla roślin.

Podniesienie pH korzystnie wpływa na zwiększenie przyswajalności składników pokarmowych roślin, zwłaszcza azotu, fosforu, magnezu czy molibdenu, ale także pozwala unieruchomić składniki, które stają się niebezpieczne w większych  ilościach, przede wszystkim metale ciężkie oraz glin.

Z badań przeprowadzonych w 2016 r. wynika, iż 95% badanych rolników zadeklarowało, że przeprowadza zabieg wapnowania gleb, w tym 40% ankietowanych robiło to w zależności od wymagań uprawianych roślin, 25% badanych rolników zadeklarowało stosowanie wapnowania gleb w gospodarstwie rzadziej niż co 3-4 lata., w przypadku 20% respondentów takie zabiegi warunkowane były wynikami badań pH gleby, a 11% badanych rolników przeprowadza zabieg wapnowania gleb raz na 3-4 lata. 5% rolników nie przeprowadzało takich zabiegów.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wielokrotnie występowało do Ministerstwa Środowiska z prośbą o propagowanie i wspieranie inicjatyw prowadzących do uruchamiania programów finansowania zabiegu wapnowania gleb, tak aby koszty wapnowania były ponoszone nie tylko przez jej użytkowników tj. rolników, ale również przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na poprawę stanu środowiska np. przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Dotychczasowe działania resortu rolnictwa spotykały się z negatywną opinią ze strony resortu środowiska.

Dopiero w kwietniu bieżącego roku  resort środowiska zadeklarował, że nie widzi zasadniczych przeszkód, aby Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   finansowały wapnowanie gleb, o ile uznają, że może się to przyczynić do polepszenia jakości środowiska w ich regionie a dodatkowo zostaną udowodnione środowiskowe przesłanki wykonywania tego zabiegu. Jednocześnie Minister Środowiska zaproponował potrzebę wypracowania, przy udziale organizacji rolniczych oraz instytucji ochrony środowiska, jednolitych kryteriów za pomocą których możliwe będzie dokonanie oceny czy wapnowanie gleb w danym przypadku jest zabiegiem agrotechnicznym, czy też służącym ochronie środowiska.

W najbliższym czasie resort rolnictwa planuje spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska oraz Izb Rolniczych w celu wyboru kryteriów oraz ustalenia zasad wypłat dotacji do wapnowania gleb przez WFOŚiGW.

Źródło: MR i RW