Pieniądze na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich objętych ASF

Od 30 sierpnia do 28 września 2019 roku będzie można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich objętych ASF.

Z tego rodzaju wsparcia będą mogli skorzystać rolnicy, którzy na terenach wiejskich objętych afrykańskim pomorem świń prowadzą chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować.

– O pomoc może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do tego okresu wlicza się podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Ponadto rolnik musi mieć przyznaną jednolitą płatność obszarową do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa za 2018 rok lub za 2019 rok – informuje Biuro Prasowe ARiMR.

Jak podkreśla ARiMR, katalog działalności gospodarczych objętych wsparciem jest niezwykle szeroki i obejmuje usługi, produkcję czy sprzedaż różnych produktów nie związanych z rolnictwem.

Wysokość pomocy zależy od liczby nowoutworzonych miejsc pracy. W przypadku utworzenia jednego miejsca pracy można liczyć na otrzymanie bezzwrotnej premii w wysokości 150 tys. zł, przy dwóch nowych miejscach pracy premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

Premia wypłacana jest w dwóch ratach. Najpierw, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, po spełnieniu warunków z zastrzeżeniem których została wydana decyzja, beneficjent otrzymuje 80 proc. premii. Pozostałe 20 proc. zostanie wypłacone po realizacji biznesplanu. Szacunkowe wartości inwestycji w środki trwałe muszą stanowić co najmniej 70 proc. kwoty pomocy.

Źródło: ARiMR

Opracował: Krzesimir Drozd