Pieniądze na nowy las

Od 1 czerwca do 31 lipca w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na zalesianie. 

Wsparcie takie jest przyznawane osobie fizycznej lub prawnej bądź grupie osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo rolne jest położone na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz które prowadzą działalność rolniczą. Wsparcie na zalesienie jest przyznawane również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.

Wsparcie może być przyznane beneficjentowi, jeżeli został mu na dany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Ponadto  musi on się zobowiązać do wykonania zalesienia gruntu zgodnie z wymogami planu zalesienia, a gdy jest to przewidziane w planie zalesienia wykonania również jego ogrodzenia lub zabezpieczenia drzewek 3 palikami i uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego wykonania zalesienia – w przypadku ubiegania się o wsparcie na zalesienie, a planowane wykonanie zalesienia jest przedsięwzięciem, którego realizacja wymaga uzyskania takiej decyzji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.). Obowiązek ten dotyczy sadów i gruntów z sukcesją naturalną.

W jednym wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie można ubiegać się o wsparcie na zalesienie gruntów objętych jednym planem zalesienia.

– W kampanii 2018 r. rolnicy będą mogli dokonać zmiany złożonego wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie w wyniku której nastąpi zwiększenie pomocy lub która wpłynie na spełnienie kryteriów dotyczących kwalifikowalności wniosku, najpóźniej 21 dni przed terminem podania do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informacji o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie lub do dnia poprzedzającego dzień, w którym rolnik został powiadomiony przez Agencję o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub wizyty – informuje Biuro Prasowe ARiMR.

Źródło: ARiMR