Pieniądze na modernizację gospodarstw rolnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje w marcu bieżącego roku rozpocząć nabór wniosków na przyznanie pomocy w ramach działania ,,Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014 – 2020 w takich obszarach, jak racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzania innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu (obszar d) oraz produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz hodowli bydła (obszar a, b i c).

W ramach planowanego naboru na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar d) do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, zakupu nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej (również leasing), w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, zakładania sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, ogólne np. koszt projektu budowlanego.

Pomoc polega na refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo do 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach poddziałania, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć 900 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach celu – rozwój produkcji prosiąt i 500 000 zł – w przypadku pozostałych celów, przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 200 tys. złotych.

Zgodnie z zapisami PROW 2014-2020 oraz przepisami rozporządzenia wykonawczego pomoc nie obejmuje kosztów nabycia maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia jak rzeczy nabyte w ramach PROW 2007-2013.
Operacje realizowane w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” powinny przyczyniać się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, tj. poprawy konkurencyjności i zwiększenia rentowności gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji. Restrukturyzacja musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu, co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.

Warunki i tryb przyznawania wsparcia na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1371).

Obi oba