Pieniądze na budowę ubojni

Rolnicy, którzy planują budowę ubojni zwierząt będą mogli starać się o wsparcie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 – podziałanie: „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Maksymalna wysokość pomocy w ramach poddziałania przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 3 000 000 zł, a w przypadków związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów, wynosi 15 000 000 zł. W przypadku operacji realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, maksymalna kwota pomocy wynosi 300 000 zł.
Pomoc w zakresie budowy ubojni zwierząt można otrzymać w ramach tego poddziałania tylko na budowę małych ubojni, spełniających warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz. U. Nr 98, poz. 630).
Szczegółowe warunki otrzymania pomocy w ramach tego instrumentu pomocy określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Dz.U 2015.10.10  poz. 1581).
Pieniądze z PROW – u 2014 – 2020 na budowę ubojni można również otrzymać w ramach działania – Tworzenie grup i organizacji producentów.
Wsparcie w ramach tego działania stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy. Pomoc  przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy od dnia rejestracji/uznania. Wsparcie wynosi w pierwszym roku – 10%, w drugim roku – 8%, w trzecim roku – 6%, w czwartym roku – 5%, a w piątym roku – 4%. Maksymalnie równowartość 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.