Pieniądze dla wszystkich wnioskodawców

0
1132

Podlaska Izba Rolnicza wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zabezpieczenie środków finansowych na sfinalizowanie wsparcia wszystkim wnioskodawcom, ubiegającym się o pomoc w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze d, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Nabór, w którym wnioskować można było o przyznanie pomocy na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem odbył się w na przełomie lutego i marca 2018 roku. Maksymalna wysokość pomocy dla jednego wnioskodawcy wynosiła 200 tys. zł.

– Działanie to cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród rolników. Przy obecnym sposobie oceny wniosków, mniejsze gospodarstwa praktycznie nie miały realnych szans w konkurowaniu o dofinansowanie. Lepszym działaniem dla takich gospodarstw byłaby „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, jednak rolnicy nie mogli z niego skorzystać, ponieważ wielkość ekonomiczna ich gospodarstw wyliczona zgodnie z metodologią ARiMR nieznacznie przekraczała 10 tys. euro. Takie średnie gospodarstwa tak naprawdę są wyłączone ze wsparcia unijnego. Na listach rankingowych dla opisywanego działania plasują się daleko poza pozycją gospodarstw uprawionych do przyznania pomocy – mówi Grzegorz Leszczyński, Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Opublikowany na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa harmonogram planowanych do 31.12.2019 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020, nie zakłada naboru na poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – na obszar „d”, co po raz kolejny eliminuje gospodarstwa o profilu produkcji roślinnej z możliwości uzyskania wsparcia.

W ocenie samorządu rolniczego bardziej celowym byłoby wstrzymanie tego naboru i przeznaczenie środków zarezerwowanych na ten cel na realizację wniosków pomocowych złożonych poprawnie w 2018 roku.

Źródło: PIR