Pesymistyczne nastroje

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badań na temat koniunktury w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2016 roku.

Badaniem zostały objęte gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz wylosowana próba gospodarstw indywidualnych (25,5 tys.) o wielkości ekonomicznej powyżej 4 tys. euro (tj. powyżej 15,6 tys. zł.).

W ocenie rolników zmiany, jakie miały miejsce w I półroczu br., jak i bieżąca (czerwiec 2016 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych, kształtowały się niekorzystnie (biorąc pod uwagę salda odpowiedzi na pytania dotyczące ogólnej sytuacji gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolniczej oraz popytu na produkty rolne). Pesymistyczne były również prognozy na II półrocze 2016 r.

Należy zauważyć, że oceny rolników dotyczące zmian jakie zaszły w I półroczu 2016 r. były nadal negatywne, ale najmniej pesymistyczne w zestawieniu z wynikami trzech poprzednich edycji badania. Ogólnie pesymistyczne opinie rolników dotyczące koniunktury w gospodarstwach rolnych wykazywały pewne zróżnicowanie w zależności od formy prawnej gospodarstwa rolnego, powierzchni użytków rolnych, ukierunkowania produkcyjnego gospodarstw rolnych, rodzaju prowadzonych upraw i gatunków/grup użytkowych utrzymywanych zwierząt gospodarskich, a także od wieku i wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym – informuje GUS.

W opinii rolników w II półroczu 2016 r. należy spodziewać się pogorszenia opłacalności produkcji rolniczej i popytu na produkty rolne wytwarzane w ich gospodarstwach rolnych. Odnotowano jednak bardziej optymistyczne opinie niż w tym samym okresie 2015 r.

Najwięcej pesymizmu wykazywały gospodarstwa prowadzące plantacje drzew i krzewów owocowych, uprawy rzepaku i rzepiku oraz chów drobiu rzeźnego. Biorąc pod uwagę ukierunkowanie produkcyjne gospodarstw rolnych, najmniej pesymistyczne opinie (poza hodowcami drobiu rzeźnego) wyrażali rolnicy specjalizujący się w produkcji zwierzęcej.

Przewagę opinii pozytywnych nad negatywnymi w ocenie ogólnej sytuacji gospodarstwa rolnego, zapotrzebowania na produkty rolne i opłacalności produkcji rolniczej odnotowano w przypadku gospodarstw specjalizujących się w hodowli drobiu nieśnego. Wśród użytkowników gospodarstw nastawionych na produkcję roślinną, najczęściej opinie o poprawie ogólnej sytuacji gospodarstwa, opłacalności produkcji i popycie wyrażali rolnicy specjalizujący się w prowadzeniu upraw pod osłonami.

Źródło: GUS