Oświadczenie zamiast wniosku

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje prawne wejdą w życie z dniem 15 lutego 2019 roku.

Celem podpisanej ustawy jest przedłużenie na rok 2019 rozwiązań zastosowanych w roku 2018, polegających na umożliwieniu składania oświadczenia zamiast wniosku o przyznanie płatności. Złożenie przez rolnika takiego oświadczenia będzie równoznaczne ze złożeniem wniosku o te same płatności, co w roku poprzednim.

Rolnicy będą mogli składać oświadczenia w terminie od dnia 15 lutego do dnia 14 marca 2019 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ustawodawca przewidział, że z możliwości złożenia oświadczenia będą mogli skorzystać rolnicy, w gospodarstwach których nie nastąpiły żadne zmiany, które miałyby wpływ na treść składanego wniosku. Z tego względu, przepisy ustawy przewidują możliwość składania oświadczeń zastępujących wnioski o przyznanie płatności przez rolników, którzy wnioskowali wyłącznie o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz lub płatność niezwiązaną do tytoniu.

Uprawnionymi do złożenia oświadczenia będą również beneficjenci działań PROW 2007-2013 w zakresie działania – Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne oraz działań PROW 2014-2020 w zakresie działania – Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów oraz działania – Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

Ustawa zmienia też treść przepisu art. 7 nowelizowanej ustawy, zobowiązującego Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do przesyłania w latach 2018-2020 częściowo wypełnionego formularza wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu wraz z materiałem graficznym wyłącznie rolnikowi, który złożył wniosek o przyznanie tych płatności w poprzednim roku w formie papierowej. Zmiana wprowadzana do ustawy przedłożoną ustawą zobowiązuje Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do przesyłania ww. formularza wniosku oraz materiału graficznego każdemu rolnikowi, niezależnie od sposobu złożenia wniosku (w formie papierowej czy elektronicznej).

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP