Ostatnie dni naboru do „Razem Możemy Więcej”

Jeszcze tylko do 18 listopada br. fundacje, stowarzyszenia oraz podmioty kolegialne – np. rady sołeckie czy koła gospodyń wiejskich, mające siedzibę i działające na terenach wiejskich mogą ubiegać się o dotacje w ramach programu „Razem Możemy Więcej”.

Granty można przeznaczyć na projekty z zakresu rozwoju kulturowo-historycznego, inicjatyw społecznych oraz ochrony i promocji zdrowia.
Wszystkie inicjatywy, które zostaną zgłoszone do programu powinny mieć jeden wspólny element – ich realizacja ma wpłynąć na zintegrowanie i aktywizację mieszkańców całej wsi lub gminy oraz zachęcić ich do wspólnego działania. 
Celem programu jest zachęcanie mieszkańców wsi do samoorganizowania się i wspólnej realizacji lokalnych inicjatyw, które wpłyną na polepszenie życia całej społeczności. 
W ramach „Razem Możemy Więcej” EFRWP wspiera finansowo projekty organizacji wiejskich oraz pomaga w ich efektywnej współpracy z władzami samorządowymi. 
Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego. Formularz oraz szczegóły programu znajdują się na stronie internetowej EFRWP: http://efrwp.pl/element/ngo-o-programie

Program „Razem Możemy Więcej” to jeden z programów społecznych Fundacji EFRWP, którego celem jest wspieranie działań aktywizujących i integrujących osoby zamieszkujące wsie i małe miejscowości. W ramach programu o wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, jak i podmioty kolegialne (np. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne), mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców).
W ramach siedmiu edycji programu EFRWP przyznało dotychczas dotacje na realizację 288 projektów, na łączną kwotę 1 360 763 zł. 

O EFRWP:

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 20 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach społecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. Do jednego z najważniejszych zadań Fundacji należy wspieranie oświaty na terenach wiejskich. Od samego początku istnienia EFRWP aktywnie działa na rzecz edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, zamieszkujących wsie i małe miasta. 
Więcej informacji na stronie: www.efrwp.pl