Ostatnie dni na złożenie wniosku!

Uwaga, przetwórcy! Wnioski o wsparcie finansowe na przetwórstwo produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój można składać już tylko do 30 grudnia!

Od początku grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje  wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój".

Jest to swego rodzaju kontynuacja pomocy w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", finansowanego z PROW na lata 2007-2013, ale są tu też nowe elementy. Wparcie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi. Mogą je otrzymać tylko zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze. W kolejnych naborach wsparcie to będzie przeznaczone z kolei dla zupełnie nowej grupy odbiorców – rolników, domowników i małżonków rolników, którzy w pełnym zakresie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

W całym budżecie nowego PROW na to działanie przeznaczono 693 mln euro. Pieniądze będą rozdzielane w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjentów na realizacje inwestycji. Przetwórca otrzyma maksymalnie zwrot50% poniesionych kosztów, a wysokość wsparcia finansowego, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020, jest uzależniona od tego kim jest beneficjent. Gdy jest nim przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wysokość wsparcia wyniesie do 3 mln zł. Natomiast jeżeli o pomoc ubiega się przedsiębiorstwo, które jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, wówczas może liczyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości 15 mln zł. W przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego działalność objętą wsparciem, maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosiła 300 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnym ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji.
Można go również wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Renata Struzik, źródło: ARiMR