Ostatnie dni na przystąpienie do systemów jakości!

Tylko do piątku 29 stycznia można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” w ramach PROW na lata 2014-2020.

Wnioski o wsparcie na przystępowanie do systemów jakości należy składać w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
 
Pomoc przyznawana jest rolnikom aktywnym zawodowo, uczestniczącym w systemach jakości, wytwarzającym produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki.  Aby skorzystać z pomocy należy wytwarzać produkty:
  • których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, lub
  • objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, lub
  • objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, lub
  • integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, lub
  • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”, „Quality Meat Program”, „Pork Quality System”, „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”, lub systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.
Szczegółowe informacje, wnioski oraz instrukcje ich wypełniania dostępne są na stronie agencji: http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach oddziałów terenowych ARR.
 
Renata Struzik, źródło: ARR