Ostatni tydzień dla młodych rolników…

Jeszcze do 16.września młodzi rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie im premii w ramach nowego PROW.

Do 16 września, czyli dwa tygodnie dłużej niż pierwotnie zakładano, będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Nabór rozpoczął się 20 sierpnia, a do 4 września młodzi rolnicy złożyli w ARiMR 527 takich wniosków.

W ramach PROW 2014-2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania.
Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach, pierwsza w wysokości 80% w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy i pozostałe 20% po realizacji biznesplanu.
Renata Struzik, źródło: ARiMR