fbpx
Strona głównaPrawo i finanseUbezpieczenia i przepisyOpodatkowanie VAT sprzedaży udziału w działce niezabudowanej

Opodatkowanie VAT sprzedaży udziału w działce niezabudowanej

Podatniczka podjęła działania podobne do tych, jakie wykonują podmioty zajmujące się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, kupujący działkę posiada pełnomocnictwo do dokonywania wszelkich działań faktycznych i prawnych, niezbędnych dla uzyskania decyzji i pozwoleń. Dlatego nie można uznać, że przedmiotem dostawy będzie składnik majątku osobistego. Zatem sprzedaż przez podatniczkę udziału w działce będzie dostawą opodatkowaną VAT – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

W sprawie rozpoznanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 27 grudnia 2022 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.523.2022.1.NF podatniczka nie prowadzi działalności gospodarczej. Ona i jej mąż na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej oraz brat męża są współwłaścicielami niezabudowanej działki gruntu o obszarze 20,5401 ha. Podatniczka wraz z mężem jest współwłaścicielem1/2 działki. Właścicielem pozostałej 1/2 jest brat męża podatniczki.  Działka ta została nabyta przez męża i szwagra podatniczki na podstawie postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości. Każdy z nich nabył 1/2 udziału w działce. Na podstawie aktu notarialnego została rozszerzona małżeńska wspólność majątkowa pomiędzy podatniczką i jej mężem i od tego dnia udział w działce nabyty pierwotnie przez męża podatniczki objęty został ich małżeńską wspólnością majątkową.

W rejestrze gruntów działka jest oznaczona jako grunty orne i nieużytki. Część będącą własności podatniczki jej męża została oddana bratu męża bezpłatnie w użytkowanie na podstawie ustnej umowy użyczenia. Wchodzi ona w skład gospodarstwa rolnego brata męża podatniczki. Podatniczka podpisała umowa przedwstępna umowa sprzedaży tej działki ze spółką na budowę magazynu. Spółka zobowiązała się uzyskać również decyzję o budowie zjazdu z nieruchomości.

Podatniczka, jej mąż i jego brat nie podejmowali żadnych aktywnych działań zmierzających do sprzedaży nieruchomości. Nie korzystali z usług profesjonalnych pośredników, nie zamieszczali żadnych ogłoszeń (prasa, portale internetowe, wystawienie na działce tablicy informującej o sprzedaży itp.).

Podatniczka chciała wiedzieć, czy gdy dojdzie do sprzedaży działki będzie działała jako podatnik VAT i będzie musiała zapłacić VAT. Jej zdaniem w przypadku sprzedaży działki nie będzie działała jako podatnik od towarów i usług i nie będzie musiała zapłacić VAT. Argumentowała, że dokona czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatniczki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu interpretacji wskazał, że towarem jest także udział w prawie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi. Zgodnie z art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L nr 347, str. 1, ze zm.) państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy:

  1. a) określone udziały w nieruchomości,
  2. b) prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości,
  3. c) udziały i inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części.

Na gruncie ustawy o VAT, również zbycie udziału w towarze (np. współwłasności nieruchomości) stanowi odpłatną dostawę towarów. Powyższe potwierdził NSA w uchwale 7 sędziów z 24 października 2011 r., sygn. akt I FPS 2/11. Ustawa o VAT nie wymienia małżonków jako odrębnej kategorii podatników. W konsekwencji, podatnikiem podatku od towarów i usług jest ten z małżonków, który dokona czynności podlegającej opodatkowaniu.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle wskazanych wyżej przepisów warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej, a tylko np. wyzbywa się majątku osobistego. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

W ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej planowana przez podatniczka sprzedaż udziałów w nieruchomości będzie – zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT – dostawą dokonywaną przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podatniczka podjęła działania podobne do tych, jakie wykonują podmioty zajmujące się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, dlatego nie można uznać, że przedmiotem dostawy będzie składnik majątku osobistego. W omawianej sprawie kupujący posiada pełnomocnictwa udzielone przez podatniczkę  (na podstawie aktu notarialnego) z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw, do występowania przed wszelkimi organami administracji publicznej oraz do podejmowania wszelkich działań faktycznych i prawnych, niezbędnych dla uzyskania decyzji i pozwoleń, dokonania wszelkich czynności związanych z uzyskaniem na terenie nieruchomości warunków technicznych dotyczących przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci elektroenergetycznej, do złożenia wniosków i odbioru decyzji.

We wskazanym wyżej akcie notarialnym podatniczka oświadczyła również, że wraża zgodę na dysponowanie przez kupującego nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 33 ust. 2 pkt 2, w związku z z art. 3 ust. 11 Prawa budowlanego, w zakresie wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę, uzyskania zgód, opinii itp. oraz udostępniła kupującemu nieruchomość będącą przedmiotem umowy celem przeprowadzenia badań gruntu.

Skoro w sprawie występują przesłanki pozwalające uznać podatniczkę za podatnika VAT, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, to czynność dostawy udziału w działce będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatna dostawa towarów. Zatem, sprzedaż przez podatniczkę udziału w działce będzie dostawą dokonywaną przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a więc przez podatnika VAT i w konsekwencji sprzedaż ta będzie stanowiła dostawę towarów opodatkowaną VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Oznacza, że zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane, czyli tereny przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pozostałe dostawy gruntów niezabudowanych, dla których nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano decyzji o warunkach zabudowy – są zwolnione od podatku VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług w kontekście opodatkowania podatkiem VAT przy dostawie gruntu nakazuje oceniać przeznaczenie tego gruntu wyłącznie na podstawie istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka w omawianej sprawie jest oznaczona jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Tym samym na moment dostaw działka będzie stanowiła teren budowlany zdefiniowany w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT i w rezultacie jej sprzedaż nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.