Ograniczyć nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu żywnościowym

Copa i Cogeca pochwalają zalecenia grupy zadaniowej ds. rynków rolnych UE, a w szczególności apel o wprowadzenie unijnych przepisów zwalczających nieuczciwe praktyki handlowe (NPH) w łańcuchu żywnościowym.

Grupa ta powstała, by znaleźć rozwiązania dla problemu występującego na unijnych rynkach rolnych, a mianowicie dla ekstremalnych wahań, a także by zapewnić lepszą przyszłość rolnikom i ich spółdzielniom.

Pochwalamy główne zalecenia przedstawione przez grupę, której przewodniczy Cees Veerman, jednak niektóre z nich nie są wystarczająco ambitne. W szczególności jesteśmy zadowoleni z zalecenia odnoszącego się do przyjęcia unijnych przepisów ułatwiających walkę z NPH w łańcuchu żywnościowym. Dla nas, unijne ramy prawne, o które od dawna walczymy, mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia NPH, by podmioty podlegały sankcjom w razie złamania przepisów UE. Niezależny ombudsman musi mieć możliwość nakładania sankcji w razie niestosowania się do zasad – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca. – Cieszymy się z uwagi poświęconej szczególnemu charakterowi spółdzielni w odniesieniu do obowiązkowych umów zawieranych na piśmie między producentami, przetwórcami i handlowcami. Pochwalamy również wysiłki Komisji na rzecz zwiększenia przejrzystości na rynku poprzez stworzenie obserwatoriów rynku mleka, wołowiny i wieprzowiny, muszą one zostać jednak rozszerzone na inne sektory – jak mięso owiec, cukier, wino i ziemniaki.

Komitety Copa – Cogeca są przekonane, że system płatności podstawowej w ramach I filaru WPR jest głównym narzędziem stabilizującym dochody rolników i dlatego musi zostać utrzymany. Płatności bezpośrednie zapewniają rolnikom stabilność i płynność finansową. Rolnicy potrzebują narzędzi pozwalających im zarządzać ryzykiem przed jakim stają, czy to ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, szkodnikami, chorobami czy wahaniami na rynkach. W ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich UE – II filaru WPR – ubezpieczenia i fundusze wzajemnego inwestowania powinny mieć na celu utrzymanie rentowności gospodarstw bez zakłóceń w handlu i zachwiania konkurencji między rolnikami z różnych państw członkowskich. Co więcej, narzędzia zarządzania ryzykiem powinny być elastyczne i współistnieć z pomocą państwa i już dostępnymi krajowymi systemami zarządzania ryzykiem.

Zdaniem Copa – Cogeca powinny one być dobrowolne zarówno dla państw członkowskich jak i dla rolników. Ważne jest też utrzymanie składek na wystarczająco niskim poziomie, by promować stosowanie tych środków.

Źródło: Copa – Cogeca