„Odżywiaj się zdrowo i czuj się dobrze”

Komisja Europejska opublikowała wniosek w sprawie połączenia w jedne ramy dwóch funkcjonujących do tej pory oddzielnie programów „Owoce w szkole” i „Mleko w szkole”. Funkcjonujący pod hasłem „Odżywiaj się zdrowo — czuj się dobrze” nowy program, tworzący więź między rolnictwem a szkołą, kładzie większy nacisk na działania edukacyjne służące pogłębieniu wiedzy dzieci na temat zdrowych nawyków żywieniowych, gamy dostępnych produktów rolnych, a także kwestii zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i odpadów żywnościowych.

Unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Cioloș, powiedział: „Dzięki proponowanym dzisiaj zmianom chcemy rozwijać istniejące programy, odwrócić tendencję spadkową w spożyciu oraz poszerzać wiedzę dzieci na temat potencjalnych korzyści związanych z tymi produktami. Jest to ważny środek służący wprowadzeniu trwałych zmian w nawykach żywieniowych dzieci, a także skuteczniejszemu uświadomieniu obywatelom, przed jak ważnymi stoją wyzwaniami. Mam również nadzieję, że będzie to dobra okazja do rozszerzenia kontaktów między społecznością wiejską a dziećmi, ich rodzicami i nauczycielami, szczególnie na obszarach miejskich.”  
Nowy program zostanie ujęty we wspólne prawne i finansowe ramy, co usprawni i uprości procedury administracyjne w obydwu istniejących programach. Istnienie jednych ram zmniejszy obciążenia administracyjne i organizacyjne dla organów krajowych, szkół i dostawców, a sam program stanie się bardziej skuteczny. Uczestnictwo w programie będzie dobrowolne dla państw członkowskich dysponujących również pewną swobodą w wyborze produktów, które pragną dostarczać.  
Jak już zaplanowano w zeszłorocznym porozumieniu w sprawie przyszłych wydatków UE, nowy program, po jego przyjęciu, dysponować będzie budżetem w wysokości 230 mln euro na rok szkolny (150 mln euro na owoce i warzywa oraz 80 mln euro na mleko). Dla porównania budżet na 2014 r. wynosi 197 mln euro (odpowiednio 122 mln euro i 75 mln euro). Wniosek, który zostanie teraz przekazany do Parlamentu Europejskiego i Rady, opiera się na wnioskach ze sprawozdań z oceny i z konsultacji społecznych, które przeprowadzono w 2013 r. w kontekście procesu oceny skutków. 

Program „Mleko w szkole” został zainicjowany w 1977 roku a program „Owoce w szkole” – w roku 2009. Beneficjentem obu programów jest co roku prawie 30 mln dzieci (ponad 20 mln korzysta z programu „Mleko w szkole” i 8,5 mln z programu „Owoce w szkole”). Potrzeba takich programów wydaje się dzisiaj jeszcze bardziej aktualna w świetle obserwowanej w perspektywie średniookresowej tendencji spadkowej w zakresie spożycia owoców, warzyw i mleka oraz pojawiających się wyzwań związanych z żywieniem. W większości krajów spożycie owoców i warzyw przez dzieci spada i utrzymuje się poniżej zalecanej dawki dziennej. Spożycie mleka spożywczego również się zmniejsza, a dzieci jedzą coraz chętniej produkty wysoko przetworzone. Nadwaga i otyłość stanowią prawdziwy problem: w 2010 r. Światowa Organizacja Zdrowia szacowała, że ok. jedna trzecia dzieci w wieku od 6 do 9 lat w UE cierpi na nadwagę bądź otyłość. Jest to tendencja dynamicznie rosnąca: w 2008 r. szacunki wskazywały, że dotyczy to 1 dziecka na 4. 

(wrp.pl)