Odstępstwo rolne w większym zakresie

W dniu 15 lutego 2011 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zasadniczą zmianą jest umożliwienie, większej liczbie rolników, korzystania z instytucji odstępstwa rolnego bez konieczności ponoszenia opłat na rzecz hodowców odmian roślin.

Odstępstwo rolne jest przywilejem, który pozwala rolnikowi na wysianie nasion odmiany prawnie chronionej, zebranych we własnym gospodarstwie, za odpowiednią opłatą na rzecz hodowcy.
Zaproponowano, aby rolnicy posiadający grunty rolne o powierzchni do 25 ha (obecnie do 10 ha) mogli korzystać z odstępstwa rolnego bez uiszczania opłaty na rzecz hodowcy – z wyłączeniem rolników prowadzących uprawę ziemniaka. Rolnicy zajmujący się uprawą ziemniaków będą mogli, jak dotychczas, korzystać z takiego przywileju w przypadku posiadania gruntów rolnych o powierzchni do 10 ha.
W założeniach przewidziano też poszerzenie katalogu gatunków roślin uprawnych podlegających odstępstwu rolnemu. W tej sytuacji rolnicy posiadający grunty rolne do 25 ha będą mogli korzystać z odstępstwa rolnego jeśli uprawiają następujące gatunki: pszenicę zwyczajną, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies, kukurydzę, rzepak, łubin żółty i wąskolistny, lucernę siewną, groch siewny, bobik, wykę siewną, pszenicę twardą, rzepik, len zwyczajny (oleisty).
Przewidziano także umożliwienie organizacjom hodowców pobieranie opłat od rolników za używanie materiału siewnego pozyskanego ze zbioru odmiany chronionej.
Źródło: MRiRW