Odnawialne Źródła Energii a rolnictwo

W dniu 5 listopada 2009 roku, w nowej siedzibie Ambasady Brytyjskiej, przy ul. Kawalerii 12 w Warszawie, w godz. 10.00-12.00 odbędzie się konferencja promująca publikację pt. Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i na wsi. Przykłady doświadczeń w UE”. Spotkanie organizowane jest przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i Ambasadę Wielkiej Brytanii. Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.”

Globalne ocieplenie wymusza na rolnictwie nie tylko adaptację do nowych warunków klimatycznych, ale również do prowadzonej polityki klimatycznej. Nowe zadania dla rolnictwa to produkcja roślin na cele energetyczne i ograniczenie zużycia energii. Ze względu na bezpieczeństwo energetyczne, państwa członkowskie Unii Europejskiej, dążąc do dywersyfikacji źródeł energii, będą zwiększały udział energii odnawialnej w energetyce. Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną ewoluować będzie w kierunku energii rozproszonej, co oznacza przewagę mniejszych, łatwiejszych do zrealizowania inwestycji – takich jak Odnawialne Źródła Energii. Zastosowanie OZE to również sposób na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, ale też nowe miejsca pracy na wsi. Zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii pierwotnej w Polsce ma wzrosnąć do 2020 roku do 15%. Czy te założenia są realne?
Badania wskazują, że działania z zakresu wdrażania OZE wymagają ciągłego wsparcia. Niezbędne jest inicjowanie akcji informacyjno-edukacyjnych podnoszących świadomość, umożliwiających dyskusję a przede wszystkim prezentujących pozytywne i negatywne aspekty poruszanych zagadnień.
Prezentowana podczas konferencji publikacja stanowi element projektu realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, który otrzymał dofinansowanie z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w konkursie Pięć lat członkostwa Polski w UE”. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy oraz promocja dobrych praktyk z zakresu OZE na terenu UE.
Publikacja “Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i na wsi – przykłady doświadczeń w UE”, jest pracą zespołową, pod redakcją dr hab. inż. Anny Grzybek – eksperta z zakresu OZE. Książka prezentuje zarówno wpływ zmian klimatycznych na rolnictwo i obszary wiejskie, jak również możliwości, jakie daje zastosowanie OZE. “Odnawialne źródła energii na terenach wiejskich – jak przekonuje dr Leszek Karski, jeden z autorów – to nie tylko wzrost dochodów, lecz także wzrost bezpieczeństwa energetycznego oraz efektywności energetycznej, wzmocnienie kapitału społecznego, akumulacja wiedzy i kultury przedsiębiorczości. Racjonalny rozwój energetyki rozproszonej wiąże się z poprawą stanu środowiska, ochroną bioróżnorodności, ochroną krajobrazu”. Publikacja prezentuje szerokie spectrum treści związanych z “zieloną” energią, poszczególnymi rodzajami OZE, a także aspektów prawnych i działań adaptacyjnych do zmian klimatu. Wydawnictwo stanowi cenne źródło informacji dla zainteresowanych problemami ochrony środowiska, dostępności niskotemperaturowych źródeł energii, a także rozwiązaniami technicznymi i eksploatacją stosowanych urządzeń.

Promocja publikacji ma być również okazją do dyskusji na temat aktualnych problemów, zagrożeń oraz najnowszych rozwiązań z obszaru OZE i rolnictwa. Spotkanie świata naukowców z dziennikarzami oraz przedstawicielami instytucji zainteresowanych tematem “zielonej” energii oraz wsi może stanowić istotne wprowadzenie do dyskusji o OZE w perspektywie grudniowego spotkania COP15 w Kopenhadze.