Od 1 maja biopaliwo B100 z opłatą paliwową

Ministerstwo Infrastruktury, opierając się na zasadzie pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem krajowym i konieczności prowspólnotowej interpretacji przepisów prawa krajowego stwierdza, że po dniu 30 kwietnia br. biokomponenty będą podlegały opłacie paliwowej.

W związku z wygaśnięciem z dniem 30 kwietnia br. zezwolenia Komisji Europejskiej na pomoc państwa N57/2008 – Polska Pomoc operacyjna w zakresie biopaliw” Minister Gospodarki zwrócił się do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o zmianę ustawy z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ministerstwo Infrastruktury nie jest jednak w stanie przeprowadzić takiej nowelizacji do 30 kwietnia, co argumentuje zbyt późnym zgłoszeniem sprawy przez resort gospodarki. Obecny zapis art. 37h niniejszej ustawy mówi, że biokomponenty stanowiące samoistne paliwa nie podlegają aktualnie opłacie paliwowej do dnia wygaśnięcia zezwolenia KE. Po 30 kwietnia zaś brak będzie podstawy do wyłączenia biokomponentów z katalogu paliw podlegających opłacie paliwowej.
Ministerstwo Infrastruktury, opierając się na zasadzie pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem krajowym i konieczności prowspólnotowej interpretacji przepisów prawa krajowego stwierdza w związku z powyższym, że po dniu 30 kwietnia br. biokomponenty będą podlegały opłacie paliwowej. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2011 (M.P. Nr 97, poz. 1133) stawka opłaty paliwowej za 1000 kg biokomponentów stanowiących samoistne paliwa bez względu na kod CN będzie wynosiła 122,82 zł.