Od 1 lipca br. wejdą w życie nowe regulacje w działaniu PROW Ułatwianie startu młodym rolnikom

Do 12 czerwca br. Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły w skali kraju 2871 wniosków o przyznanie pomocy na Ułatwianie startu młodym rolnikom”, w ramach PROW 2007-2013. Najwięcej wniosków o pomoc z tego działania złożyli młodzi rolnicy z województw mazowieckiego – 615, wielkopolskiego 413 i lubelskiego – 337, a najmniej z województw: lubuskiego – 35 i zachodniopomorskiego – 42.”

Tylko do końca czerwca br. wnioski o pomoc w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom” mogą składać rolnicy, którzy posiadają już gospodarstwo rolne i rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej, jednakże nie wcześniej niż 14 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Natomiast od 1 lipca z wnioskiem o przyznanie premii dla młodych rolników, będą mogły wystąpić wyłącznie osoby planujące przejęcie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie działalności rolniczej oraz osoby, które rozpoczęły już działalność rolniczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku a gospodarstwo nabyły wyłącznie w drodze spadku lub darowizny zarówno przed osiągnięciem pełnoletności jak i po ukończeniu 18 roku życia, lecz w trakcie nauki w systemie dziennym.

Wypełniony wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR, właściwym ze względu na położenie gospodarstwa rolnego. Można to zrobić osobiście, przez upoważnioną do tego osobę, bądź listem poleconym lub pocztą kurierską. Wnioski o przyznanie pomocy, złożone po 30 czerwca br., będą rozpatrzone zgodnie z kolejnością ich złożenia.

ARiMR może przeznaczyć w 2008 r. na “Ułatwianie startu młodym rolnikom” ponad 554 mln zł. Kwotę tę podzielono na koperty wojewódzkie. Wnioski złożone do 12 czerwca br. w poszczególnych oddziałach ARiMR wyczerpują w największym stopniu limity środków przyznane dla: woj. podlaskiego – w 36,37%, woj. kujawsko-pomorskiego – w 35,23%, woj. mazowieckiego – w 33,18%., a w najmniejszym stopniu w woj. małopolskim – 10,52%, oraz w woj. zachodniopomorskim – 12,07%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy Oddział Regionalny ARiMR będzie przyjmował wnioski o przyznanie premii młodemu rolnikowi do końca dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że złożone wnioski wyczerpują już w 120 % limit środków dostępnych w danym województwie, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2008 r.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz.U. Nr 200, poz.1443 z późn. zm.) zostały określone szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy dla młodych rolników. Zgodnie z tymi przepisami premia przyznawana jest osobie fizycznej, która spełnia następujące warunki:
– jest pełnoletnia i w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia,
– jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
– nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, przedłoży biznesplan i w ciągu 5 lat zrealizuje jego założenia, a w szczególności w okresie
– 3 lat od dnia wypłaty pomocy wydatkuje co najmniej 70% kwoty uzyskanej pomocy na inwestycje określone w biznesplanie,
– ubezpieczy się w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik i będzie podlegać temu ubezpieczeniu co najmniej przez 3 lata od dnia wypłaty pomocy,
– posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie bądź uzupełni wykształcenie w ciągu 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy,
– po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych nie większej niż 300 ha oraz nie mniejszej niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie, w którym jest położone. W przypadku, gdy wojewódzka średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym jest niższa niż średnia krajowa, wówczas powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju.

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane są w oddziałach regionalnych ARiMR. Ich formularze są dostępne zarówno w placówkach terenowych jak i na stronach internetowych Agencji oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Biuro Prasowe ARiMR
foto: WRP