Obszary wiejskie są pod opieką całego rządu

Minister Ardanowski i podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas konferencji

Zakończyły się konsultacje publiczne Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa 2030. Odbyły się 4 spotkania makroregionalne i około 20 spotkań branżowych. Jak podkreśla resort rolnictwa nie było żadnych uwag w odniesieniu do celów strategii, które uzyskały bardzo dużą akceptację społeczną.

Głównym celem strategii jest wzrost dochodów mieszkańców obszarów wiejskich przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym polskiej wsi.

Osiągnięcie zakładanego celu będzie możliwe dzięki realizacji działań zaprojektowanych w trzech celach szczegółowych i trzech obszarach, które wpływają na każdy z tych celów:

  •  Cel szczegółowy I. Zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i rybackiej,
  •  Cel szczegółowy II. Poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska,
  •  Cel szczegółowy III. Rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy i aktywnego społeczeństwa.

Obszary wpływające na realizację celów strategii: sprawne zarządzanie rozwojem, stabilne finansowanie rozwoju, trwała zdolność kreacji i uczenia się.

Dokument zawiera 340 działań i 100 projektów strategicznych. Podczas konsultacji zwracano uwagę na kwestie dotyczące zmian klimatycznych, w tym zwłaszcza na problemy spowodowane suszą oraz zagadnienia związane z infrastrukturą na obszarach wiejskich.

– To niezwykle ważny dokument, który będzie oddziaływał na tworzone prawo i kierowanie środków krajowych i unijnych na najbliższe 10 lat. To społeczności lokalne mają decydować o rozwoju, a środki mają im być przekazane – mówi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

– Obszary wiejskie są pod opieka całego rządu, a przygotowana Strategia jest kolejnym krokiem na rzecz realizacji Programu Prawa i Sprawiedliwości – dodaje Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w MRiRW.

Źródło: MRiRW