Obrót i wytwarzanie materiału szkółkarskiego w 2017 r.

Od 1 stycznia br. zmieniony został zakres informacji jakie zawiera zgłoszenie do ewidencji dostawców materiału szkółkarskiego, tj. materiału przeznaczonego do rozmnażania i produkcji roślin sadowniczych (z wyłączeniem winorośli).

Planujący prowadzenie obrotu materiałem szkółkarskim są zobowiązani do zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia działania. W oparciu o zgłoszenie wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa wpisuje podmiot do ewidencji dostawców – informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Zgłoszenia powinno zawierać:

    1. imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania,
    2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
    3. wskazanie rodzaju działalności, której ma dotyczyć wpis do ewidencji dostawców, z podaniem grup roślin uprawnych,
    4. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wojewódzkim inspektorem,
    5. datę i podpis dostawcy albo osoby upoważnionej do reprezentowania dostawcy oraz od 1 stycznia 2017 r. wskazanie głównych rodzajów lub gatunków uprawnych objętych działalnością.

Dostawcy wpisani do ewidencji przed 1 stycznia 2017 r., którzy planują kontynuowanie obrotu materiałem szkółkarskim powinni dokonać aktualizacji swojego wpisu do ewidencji w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie zmiany, tj. do 31 grudnia 2017 r.

Ponadto od 2017 r. producent materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany może samodzielnie pobierać próby roślin i podłoża na obecność organizmów szkodliwych, określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o nasiennictwie. Dotychczas zadanie to było zastrzeżone do wykonania przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

Odmiennie, przypisana dotychczas wyłącznie dostawcy materiału szkółkarskiego: ocena cech zewnętrznych będzie wykonywana przez wojewódzkiego inspektora albo dostawcę, a ocena tożsamości i czystości odmianowej – przez Dyrektora COBORU albo dostawcę.
Podmioty zainteresowane samodzielnym: pobieraniem prób, wykonywaniem oceny cech zewnętrznych,oceny tożsamości i czystości odmianowej mogą skorzystać z przysługującego im prawa po uprzednim złożeniu wojewódzkiemu inspektorowi oświadczenia o tym, że będą wykonywać te czynności samodzielnie.

Jak podkreśla PIORiN od 2017 r. zmianie ulegają także zasady dokumentowania obrotu materiałem szkółkarskim (elitarnym, kwalifikowanym i CAC) oraz wymagania w zakresie wytwarzania tego materiału. Szczegóły zmian w tym zakresie będą dostępne po opublikowaniu rozporządzeń wykonawczych, które są aktualnie przygotowywane.

Źródło: PIORiN