fbpx
Strona głównaWiadomościO wykorzystaniu masy pofermentacyjnej

O wykorzystaniu masy pofermentacyjnej

Należy podkreślić, że produkty pofermentacyjne, mogą być stosowane w rolnictwie jako nawozy i środki wspomagające uprawę roślin lub jako odpady na podstawie odrębnych przepisów ministra właściwego do spraw rolnictwa lub ministra środowiska.

Produkty pofermentacyjne mogą być wykorzystywane jako substrat do produkcji nawozów organicznych, organiczno-mineralnych lub środków wspomagających uprawę roślin w tym środków poprawiających właściwości gleby, które podmiot może wprowadzać do obrotu po uzyskaniu stosownego pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa na podstawie art. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r. 1259). Również bezpośrednie wykorzystanie produktów pofermentacyjnych z produkcji biogazu jako nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby jest możliwe, kiedy powstała „masa lub ciecz pofermentacyjna” charakteryzuje się ustabilizowanymi parametrami, spełniającymi kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119, poz. 765 z późn. zm.) i uzyskała status nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin na podstawie stosownego pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa.

W opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi terminy wskazane w tabeli 2 rozdziału 1.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia “Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2018 r. poz.1339) nie zawierają wymagań dla produktów pofermentacyjnych.

Natomiast kwestie obejmujące stosowanie do gleby produktów pofermentacyjnych zakwalifikowanych jako odpady, uregulowane zostały w przepisach prawnych wydawanych przez Ministra Środowiska tj. ustawie z dnia 4 grudnia 2014 r. o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 21). Wymagania ww. ustawy dotyczą m.in. działań związanych z odzyskiem odpadów. Przewiduje ona możliwość wykorzystania określonych odpadów, w ramach procesu odzysku R10, który obejmuje obróbkę na powierzchni ziemi przynoszącą korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska.

W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U z 2015 r., poz.132) zostały określone warunki odzysku i rodzaje odpadów dopuszczonych do odzysku w procesie R10. W rozporządzeniu tym określone zostały również warunki jakie muszą być spełnione, aby odpady o kodzie 19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych oraz 15 06 06
Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów roślinnych i zwierzęcych mogły być zastosowane do nawożenia pól uprawnych i ulepszania gleby.

Jednocześnie informuję, że w dniu 29 stycznia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu, w którym zaproponowano przepisy ułatwiające nawozowe zagospodarowanie produktów pofermentacyjnych. Zgodnie z nowymi zasadami, produkty te będą wprowadzane do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia należy zaznaczyć, że stanowiska i opinie w sprawach interpretacji przepisów prawa mogą jedynie służyć do wyjaśnień wątpliwości, co do celu i zakresu stosowania. Zajęcie stanowiska w indywidualnej sprawie należy jednak do organu, we właściwości którego, określonej przez przepisy prawa materialnego i formalnego, pozostaje podjęcie stosownego rozstrzygnięcia. Jednocześnie informuję, że właściwym w zakresie interpretacji przepisów umożliwiających wykorzystanie produktów pofermentacyjnych zakwalifikowanych jako odpady, jak również w zakresie nawożenia użytków leśnych jest Minister Środowiska.

Z poważaniem,
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Źródło: CDR

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.