O ubezpieczeniu społecznym rolników

Prezydent RP Andrzej Duda 7 grudnia podpisał ustawę z dnia 21 października 2016 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Jak ustaliliśmy, nowelizacja ta wprowadza w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników trzy zmiany.

Pierwsza z nich polega na podwyższeniu kwoty przychodu warunkującej możliwość dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku objęcia rolnika lub domownika, podlegającego z mocy ustawy w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu rolników, powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego.

Zgodnie z dotychczasową regulacją, rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu społecznemu rolników został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie wykonywania tej umowy bądź pełnienia funkcji, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. Tym samym, w okresie trwania umowy lub pełnienia funkcji rolnik objęty jest podwójnym ubezpieczeniem społecznym – obowiązkowym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako zleceniobiorca bądź członek rady nadzorczej i dobrowolnym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako rolnik bądź domownik.

Ustawa zmieniająca podwyższa kwotę przychodu umożliwiającą podleganie przez rolnika lub domownika ubezpieczeniu społecznemu rolników, do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Druga ze zmian objętych nowelizacją rozszerza krąg pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z którymi stosunek pracy nawiązywany jest na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W chwili obecnej, na mocy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego powołuje i odwołuje kierowników komórek organizacyjnych w centrali, oddziałach regionalnych i placówkach terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W myśl ustawy zmieniającej, do kompetencji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należeć będzie powoływanie i odwoływanie kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców w centrali, oddziałach regionalnych i placówkach terenowych, a także dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców oraz kierowników placówek terenowych i ich zastępców. Zgodnie z przepisem przejściowym, stosunki pracy pracowników zatrudnionych w dniu wejścia w życie ustawy na stanowiskach zastępców kierowników komórek organizacyjnych w centrali, oddziałach regionalnych i placówkach terenowych, a także dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców oraz kierowników placówek terenowych i ich zastępców staną się stosunkami pracy na podstawie powołania w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Trzecia ze zmian wprowadzonych ustawą zmieniającą polega na modyfikacji upoważnienia ustawowego, na podstawie którego minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W upoważnieniu tym wyraźnie wskazano, iż rozporządzenie wydawane przez ww. ministrów zawierać będzie również regulacje dotyczące lokowania wolnych środków funduszu administracyjnego. Powyższe stanowi realizację zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. Z uwagi na fakt, iż zmiana treści upoważnienia ustawowego spowoduje konieczność wydania nowego rozporządzenia dotyczącego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w ustawie zmieniającej zamieszczono przepis przejściowy, utrzymujący obecnie obowiązujące rozporządzenie w mocy do dnia wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie nowego upoważnienia ustawowego, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Źródło: Prezydent.pl