O szkodach łowieckich w Sejmie RP

W pierwszym dniu 16 Posiedzenia Sejmu RP (12 kwietnia) posłowie rozpatrzyli w pierwszym czytaniu poselski projekt ustawy o szkodach łowieckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Określa ona zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych lub obwodach rybackich przez zwierzęta łowne lub zwierzęta objęte ochroną oraz szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania. Ponadto wskazuje podmioty odpowiedzialne za wypłatę odszkodowań oraz zasady ponoszenia przez Skarb Państwa części kosztów z tego tytułu.

Wnioskodawcy – posłowie PSL proponują, by dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich mogli wystąpić do wojewody z wnioskiem o zwrot części kosztów poniesionych w związku z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie. Wysokość udziału Skarbu Państwa w kosztach odszkodowań ma być uzależniona od procentu wykonania planu łowieckiego, czyli maksymalnej liczby zwierząt łownych przeznaczonych do pozyskania w danym roku. W przypadku wykonania co najmniej 90 proc. planu dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich mogliby liczyć na zwrot 50 proc. kwoty odszkodowań wypłaconych w poprzednim roku. Wykonanie planu w 80 proc. uprawniałoby do otrzymania zwrotu 30 proc. tych kwot. Wypłaty miałyby nastąpić w terminie 6 miesięcy od złożenia wniosku.

Ponadto wnioskodawcy proponują, by oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania, dokonywali przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego wspólnie z poszkodowanym lub jego pełnomocnikiem. Na wniosek strony w czynnościach tych będą mogli wziąć udział przedstawiciele izby rolniczej, a z własnej inicjatywy także przedstawiciele samorządu gminnego. Zgodnie z propozycją wnioskodawców gmina miałaby także zajmować się mediacjami w przypadku sporu między stronami.

Szczegółowe procedury szacowania szkód ma określić minister ds. środowiska.