O przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel 2 września uczestniczył w nieformalnym spotkaniu ministrów rolnictwa UE zorganizowanym z inicjatywy ministra rolnictwa Francji Stéphane’a Le Folla w Chambord pod Paryżem. Spotkanie było poświęcone roli i przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej w konstrukcji europejskiej w związku z decyzją Wielkiej Brytanii o wystąpieniu z Unii Europejskiej (Brexit).

W swoim wystąpieniu minister Jurgiel przypomniał, że dyskusja o przyszłości wspólnej polityki rolnej rozpoczyna się w niełatwym dla Unii Europejskiej momencie. Kryzys migracyjny, rosyjskie embargo na produkty rolno-żywnościowe, a teraz także decyzja Brytyjczyków o wyjściu z UE to problemy, do których UE musi podejść solidarnie i których rozwiązanie będzie testem dla Unii Europejskiej.

Jedną z kluczowych spraw związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE będzie utrzymanie swobodnego przepływu towarów rolnych. Unia Europejska jest dla Wielkiej Brytanii ważnym partnerem w wymianie handlowej produktów rolno-żywnościowych, a Wielka Brytania jest importerem netto tych produktów.

Wielka Brytania jest również bardzo ważnym partnerem handlowym Polski – podkreślił minister Jurgiel.

Dla Polski pierwszoplanowa jest ocena, w jakim stopniu obecna Wspólna Polityka Rolna realizuje cele traktatowe, tj. czy dba przede wszystkim o opłacalność produkcji i stabilizację rynków rolnych.

– Priorytetowe dla polskiego rządu jest to, aby nowe rozwiązania, głównie w zakresie płatności bezpośrednich, zapewniały równe warunki konkurencji oraz aby nowe rozwiązania pozwalały niwelować różnice w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w rozszerzonej UE –  minister Krzysztof Jurgiel.

Odpowiadając na pytanie, jakie wyzwania europejskie wskazują na zasadność istnienia wspólnej polityki rolnej minister podkreślił, że WPR jest gwarantem jednolitego rynku, na którym powinny być zapewnione równe warunki konkurencji, w tym m.in. wyrównanie płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi, a także na którym działania na rzecz stabilizowania rynków powinny być skutecznie realizowane na poziomie unijnym. W ramach WPR konieczne jest wzmocnienie siły przetargowej producentów rolnych w łańcuchu dostaw oraz wprowadzenie unijnych, zharmonizowanych regulacji przeciwdziałających nieuczciwym praktykom handlowym. Niezbędne jest również wspieranie inwestycji rozwojowych i innowacyjnych w ramach WPR, gdyż tylko takie działania przyczynią się do podnoszenia sprawności ekonomicznej, organizacyjnej i środowiskowej gospodarstw rolnych. W tym kontekście, minister Jurgiel powiedział, że istotną rolę ma silny II filar WPR, który może zapewnić nie tylko modernizację i przekształcenia strukturalne sektora rolnego, ale także dostarczyć środków do niwelowania różnic w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w rozszerzonej UE.  Minister Krzysztof Jurgiel podkreślił również, że potrzebna jest większa solidarność między państwami oraz bardziej dynamiczna wspólna polityka rolna.

Niezbędne są sprawne i szybkie procedury reagowania na kryzysy np. sanitarne związane z występowaniem i rozprzestrzeniam się chorób zwierząt. W takich sytuacjach powinno być również zapewnione wsparcie finansowe dla państw członkowskich – podkreślił szef polskiego resortu rolnictwa.

Podsumowując debatę, gospodarz spotkanie, minister Stéphane  Le Foll podkreślił kwestie, co do których ministrowie wyrazili zgodność, to jest potrzebę utrzymania silnej WPR, zintegrowanej z unijnym projektem i dysponującej odpowiednimi środkami finansowymi oraz konieczność uproszczenia wspólnej polityki rolnej i zasad jej wdrażania.

Ponadto uzgodniono, iż WPR musi stawiać czoła wyzwaniom społeczno-ekonomicznym (takim jak bezpieczeństwo żywności, zmiany klimatu, rozwój terytorialny); konieczne jest stworzenie reguł, które umożliwią skuteczne reagowanie na pojawiające się kryzysy lokalne (takie jak susze, powodzie, choroby zwierząt), a WPR musi lepiej wspomagać rolników, których pozycja w łańcuchu żywnościowym powinna zostać wzmocniona.

Źródło: MRiRW