O odnawialnych źródłach energii

Prezydent RP Andrzej Duda 30 grudnia 2015 roku podpisał ustawę z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne. Celem nowelizacji jest przesunięcie wejścia w życie części regulacji zawartych w ustawie z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz. U. z 2015 r. poz. 478), tak, aby wchodziły one w życie z dniem 1 lipca 2016 r., a nie 1 stycznia 2016 r.

Dotyczą one przede wszystkim regulacji rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii określającego mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii.

Jak udało się nam ustalić, wprowadzana zmiana ma umożliwić odroczenie na 6 miesięcy wejścia w życie m. in. regulacji dotyczących uruchomienia systemu aukcyjnego do zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł energii oraz części regulacji dotyczących mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10kW.

Jak zaznacza Kancelaria Prezydenta RP, uzasadnieniem dla wprowadzenia powyższych zmian ma być stworzenie możliwości przeprowadzenia dodatkowej oceny skutków regulacji oczekujących na wejście w życie oraz wprowadzenie mechanizmów gwarantujących lepsze wykorzystanie różnych źródeł zapewniających produkcję energii. W uzasadnieniu do wprowadzanych zmian wskazano również na konieczność zapewnienia czasu na dokonanie analizy koniecznych regulacji dotyczących zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych.

W ustawie o odnawialnych źródłach energii wprowadzono ponadto regulacje art. 188a dotyczące wydawania i umarzania świadectw pochodzenia i uiszczania opłaty zastępczej przez odbiorców przemysłowych, przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorców końcowych i domy maklerskie za okres pierwszego półrocza 2016 r., na zasadach analogicznych do obowiązujących w art. 188 ustawy.

Ponadto w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), uchwalona ustawa wprowadza mechanizm ograniczenia zakresu podmiotowego wydawanych świadectw pochodzenia odnośnie energii wytwarzanej w instalacjach hydroenergetycznych oraz w instalacjach spalania wielopaliwowego. Ustawa wprowadza ponadto rozwiązanie wspierające wytwórców energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacjach poprzez ustalenie, iż zakup takiej energii odbywa się po cenie równej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za poprzedni kwartał, w miejsce dotychczasowej ceny w wysokości 80 % średniej ceny.

Obi oba