O ochronie zwierząt

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowywany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Celem nowelizacji jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów wykonujących rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Jak udało się nam ustalić zakres zmian proponowanych w przedmiotowym projekcie ustawy obejmuje m.in. ujednolicenie terminologii ustawy i rozporządzenia, wskazanie organów właściwych do nadzoru nad stosowaniem przepisów rozporządzenia oraz ustanowienie sankcji karnych za ich nieprzestrzeganie. W projekcie ustawy zrezygnowano z określenia kwalifikacji osób dokonujących uśmiercania zwierząt poza rzeźnią do celów własnej konsumpcji domowej, ponieważ kwestie te regulują przepisy rozporządzenia nr 1099/2009. Przepisy rozporządzenia nr 1099/2009 nie nakładają na osoby dokonujące uboju poza rzeźnią do celów własnej konsumpcji obowiązku odbycia szkolenia w tym zakresie.

Natomiast w zakresie uboju niepoprzedzonego ogłuszeniem (tzw. uboju rytualnego) projekt ustawy nie zawiera żadnych uregulowań, w związku z tym będą stosowane w tym zakresie wprost przepisy rozporządzenia nr 1099/2009, które w art. 4 ust. 4 dopuszczają odstępstwo od nakazu uśmiercania zwierząt wyłącznie po uprzednim ogłuszeniu w przypadku zwierząt poddawanych ubojowi według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne, pod warunkiem, że ubój odbywa się w rzeźni.

Wyrok Trybunału z dnia 10 grudnia w sprawie K 52/13 dopuszcza od 12 grudnia 2014 r. (dnia opublikowania tego wyroku w Dzienniku Ustaw) dokonywanie w rzeźniach uboju według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne. W tym zakresie bezpośrednie zastosowanie znajduje art. 4 ust. 4 rozporządzenia nr 1099/2009.