O finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Prezydent RP Andrzej Duda 20 czerwca 2017 roku podpisał ustawę z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

Ustawa dokonuje zmiany ust. 1 i 3 w art. 23 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, przyznając państwowym i samorządowym jednostkom budżetowym uprawnienie do wyprzedzającego finansowania operacji w ramach działania transfer wiedzy i działalność informacyjna, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Ustawa wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym środki z budżetu państwa na wyprzedzające finasowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji, zgodnie z klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, będą mogły otrzymywać nie tylko – jak dotychczas – jednostki sektora finansów publicznych, realizujące operacje w ramach pomocy technicznej, ale również państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, realizujące operacje w ramach działania transfer wiedzy i działalność informacyjna.

Zmiana w art. 23 ustawy ma pozwolić na planowanie w budżetach jednostek samorządu terytorialnego i budżecie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydatków budżetowych na wyprzedzające finansowanie kosztów realizacji operacji w ramach działania transfer wiedzy i działalność informacyjna, a przez to umożliwić właściwą realizację tych operacji przez szkoły rolnicze.

Źródło: Prezydent.pl