O bezpieczeństwie żywności i żywienia

W trakcie 25 posiedzenia Sejmu (12 – 13 września) uchwalona  została nowelizacja  ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zmiany mają charakter techniczny i porządkujący.

Nowe przepisy wdrażają  dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/254 z 11 lutego 2015 r. uchylającą dyrektywę Rady 93/5/EWG w sprawie pomocy Komisji i współpracy państw członkowskich w naukowym badaniu zagadnień dotyczących żywności.

Ustawa służy także stosowaniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 579/2014 z 28 maja 2014 r. przyznającego odstępstwo od niektórych przepisów załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów.

Źródło: Sejm RP