Wydarzenia: Międzynarodowa konferencja w Warszawie

13 listopada odbyła się w Warszawie druga międzynarodowa konferencja pod patronatem ministra rolnictwa, poświęcona problemowi podrabiania środków ochrony roślin. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, udział w niej wzięło ponad 150 osób – przedstawicieli inspekcji, organów ścigania oraz służb celnych z 17 krajów Unii Europejskiej, polskiego rządu i parlamentu, ambasady Stanów Zjednoczonych, świata nauki oraz mediów.

Temu niezwykle istotnemu i jednocześnie niebezpiecznemu procederowi z uwagą przygląda się Unia Europejska. Niedawno wydana rezolucja Rady Unii Europejskiej zaleca Państwom Członkowskim podjęcie konkretnych działań zmierzających do zwalczania procederu podrabiania i piractwa. W komunikacie prasowym komisarz Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego Komisji Europejskiej podkreślił, że należy podjąć skuteczne kroki przeciwko fałszerzom. Rada dostrzega potrzebę zaangażowania wszystkich zainteresowanych władz i służb im podległych w zwiększenie skuteczności zwalczania tego zjawiska. Kraje Członkowskie wspólnie z Komisją Europejską powinny przeciwdziałać temu niebezpiecznemu procederowi, również poprzez stworzenie stosownego prawa zgodnego z podejściem zero tolerancji”. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, która stanowi trzon harmonizacji prawa wspólnotowego, jest również priorytetem polskiej inicjatywy europejskiego programu przeciwko podrabianym pestycydom.

Prelegenci z Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Finansów podkreślili w swoich wystąpieniach, że inicjatywa walki z podrabianiem środków ochrony roślin jest niezmiernie cennym przedsięwzięciem. Polska inicjatywa doskonale wpisuje się, a nawet wyprzedza oczekiwania Unii Europejskiej, dlatego należy kontynuować te działania, nawiązywać i wzmacniać współpracę między rządami i organami władz w Unii Europejskiej. Problem podrabianych środków ochrony roślin oraz nielegalnego importu równoległego został przedstawiony przez przedstawicieli Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

W wyniku konferencji, wypracowano szereg wniosków i postulatów, takich jak: konieczność dalszego podnoszenia świadomości na temat fałszywych środków ochrony roślin oraz wzrastającej skali problemu, wypracowanie wspólnej strategii działań przeciw fałszerzom, poprzez m.in stworzenie systemu monitoringu i wymiany informacji pomiędzy Krajami Członkowskimi, Komisją Europejską oraz kompetentnymi władzami. Podkreślono konieczność powołania Grupy Roboczej na poziomie Unii Europejskiej składającej się z przedstawicieli rządów, organów kontrolnych, policji, służb celnych itp. z Krajów Członkowskich, która doprowadzi do włączenia tematu podrabianych i pochodzących z nielegalnego źródła pestycydów do strategii Komisji Europejskiej walki z podrabianiem i piractwem, z naciskiem na kwestie związane ze zdrowiem, środowiskiem, prawami własności intelektualnej oraz ochroną konsumenta. W działaniach tych istotne miejsce zajmuje wspieranie wspólnych działań edukacyjnych, połączonych ze szkoleniami skierowanych do rolników oraz kanału dystrybucji. W realizacji powyższych działań należy dążyć do wykorzystania dostępnych rozwiązań, w tym również legislacyjnych, w celu zapewnienia skutecznej ochrony producentom, dostawcom i dystrybutorom.

Wsparcie ze strony Unii Europejskiej – zdaniem uczestników – pomoże w opracowaniu wspólnego, europejskiego planu skoordynowanych działań przeciwko podrabianym środkom ochrony roślin. Doświadczenie uczy, że skuteczną walkę z podrabianymi pestycydami – stanowiącymi zagrożenie dla upraw, rolnika wykonującego zabieg, bezpieczeństwa żywności oraz środowiska naturalnego – należy koordynować na dwóch poziomach: krajowym oraz międzynarodowym.

Opr. MS/Wrp.pl
Źródło: NAP