NSZZ RI “Solidarność” wnioskuje – przyspieszyć wypłatę zaliczek płatności bezpośrednich za 2019 rok.

NSZZ RI „Solidarność” wnioskuje – przyspieszyć wypłatę zaliczek płatności bezpośrednich za 2019 rok.

NSZZ RI “Solidarność” wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań i zwrócenie się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przyśpieszenie terminu wypłaty zaliczek płatności bezpośrednich za rok 2019 i zwiększenie ich wysokości do 70% oraz możliwość wypłaty tych zaliczek także gospodarstwom wytypowanym do kontroli na miejscu.

Obecny rok jest kolejnym już rokiem, w którym polscy rolnicy zmagają się z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, chociażby w postaci klęski suszy ale także w niektórych obszarach kraju lokalnych podtopień, deszczy nawalnych i gradu, co sprawiło, że tegoroczne plony będą prawdopodobnie znacznie niższe i gorszej jakości, a w niektórych regionach i w niektórych przypadkach plonu po prostu nie uda się zebrać. Przełoży się to z pewnością na sytuację ekonomiczną wielu gospodarstw rolnych i realne zagrożenie ich stabilności ekonomicznej i problemy z realizacją zaciągniętych zobowiązańmówi Teresa Hałas, przewodnicząca NSZZ RI ,,Solidarność’’ Należy również podkreślić, że znacząca część gospodarstw rolnych, w szczególności wschodniej i środkowej Polski, wciąż dotknięta jest skutkami zagrożeń epizodycznych związanych między innymi z wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF), co także nie pozostaje bez realnego wpływu na wiele gospodarstw i ich sytuację finansową.

Dlatego wsłuchując się w głosy rolników NSZZ RI „Solidarność” postuluje do szefa resortu rolnictwa o podjęcie działań i zwrócenie się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przyśpieszenie terminu wypłaty zaliczek płatności bezpośrednich za rok 2019 i zwiększenie ich wysokości do 70 % oraz, ze względu na na okoliczności o charakterze nadzwyczajnym i działanie siły wyższej, możliwość wypłaty tych zaliczek także gospodarstwom wytypowanym do kontroli na miejscu.

– Taką możliwość daje w naszym przekonaniu dają zapisy Art. 75 ust 3. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549), dające w szczególnych przypadkach Komisji Europejskiej uprawnienie do przyjęcia aktów wykonawczych, pozwalających na szczególne rozwiązania, stanowiące odstępstwo od obowiązujących przepisów dotyczących wypłaty płatności bezpośrednich., co miało miejsce m.in. w 2017 roku na wniosek m.in. ówczesnego ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela – dodaje Hałas.

Zdaniem NSZZ RI „Solidarność” zastosowanie proponowanych przez związek rozwiązań przyczyni się do poprawy stabilności finansowej gospodarstw rodzinnych i zniweluje trudności powstałe w wyniku tych nadzwyczajnych okoliczności i działania siły wyższej.

Opracował: Krzesimir Drozd
Źródło: Solidarność RI