Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług

Prezydent RP Andrzej Duda 16 lipca podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest podjęcie działań zapobiegających lub ograniczających wyłudzaniu podatku od towarów i usług (VAT) w obrocie paliwami. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku.

Nowelizacja ta  wprowadza rozwiązania uniemożliwiające obchodzenie zabezpieczającej funkcji koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami z zagranicą (OPZ), uszczelnienie poboru podatku od towarów i usług w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z  zagranicą oraz systemu koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi z zagranicą.

Nowe przepisy wprowadzą, w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i  usług, zmiany w zakresie deklarowania i zapłaty podatku w odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowych mających za przedmiot paliwa silnikowe. W procedurze zawieszenia poboru akcyzy, płatnikiem należnego podatku VAT będzie skład podatkowy lub zarejestrowany odbiorca. Pobrany podatek będzie wpłacany na rachunek tego samego organu celnego, który jest właściwy w zakresie podatku akcyzowego od transakcji. Obowiązek zapłaty podatku powstanie zasadniczo w terminie 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju. Do ustalenia podstawy opodatkowania będzie można przyjąć ceny paliw silnikowych podawane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w oparciu o ceny hurtowe paliw w Polsce.

Nowelizacja rozszerzyła, zawarty w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, katalog warunków finansowo-gospodarczych wymaganych do spełnienia przez podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Wprowadzono wymóg posiadania siedziby na terytorium kraju lub prowadzenia przez podmiot zagraniczny działalności koncesjonowanej za pośrednictwem oddziału, a także obowiązek rejestracyjny dla celów podatku VAT. Zobligowano także do posiadania powierzchni magazynowych na potrzeby utrzymywania zapasów lub rozpoczęcie procedury zlecenia wykonywania tego obowiązku podmiotowi zewnętrznemu. Poszerzono zakres danych identyfikujących osoby kierujące lub reprezentujące podmioty ubiegające się o koncesję. Uzupełniono treść koncesji, zobowiązano do aktualizowania tych danych oraz rozszerzono katalog przesłanek, których wystąpienie powoduje lub może powodować cofnięcie koncesji przez Prezesa URE.

Źródło: Prezydent.pl