Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych przyjęta

W trakcie 69 posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Zgodnie z nowymi przepisami, odrolnienie gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I – III o powierzchni mniejszej niż 0,5 ha nie będzie wymagało zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Następnie nad nowelizacją będzie pracować Senat.

Ponadto, posłowie ustalili też ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy o ochronie roślin. Przewiduje ona, że obowiązek korzystania ze specjalnych punktów wwozu będzie dotyczył jedynie tych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów importowanych spoza Unii Europejskiej do Polski, które podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej.
Dotychczas te towary musiały być wwożone przez wyznaczone punkty niezależnie od tego, czy podlegały obowiązkowej kontroli fitosanitarnej, czy nie. Ponadto zgodnie z nowelizacją, w przypadku opakowań drewnianych, jeśli znajdujący się w nich towar nie podlega kontroli fitosanitarnej, opakowania również nie będą nią objęte. Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłosi w obwieszczeniu wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które nie wymagają świadectwa fitosanitarnego, inne wymaganych dokumentów lub oznakowań. Tą samą drogą minister będzie ogłaszał wykaz towarów roślinnych, których wprowadzenie do Polski lub określonych stref chronionych jest zabronione. Teraz nowelizacja zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

(Źródło: KRIR)