Czy nowelizacja prawa łowieckiego uwzględni uwagi rolników….?

Krajowa Rada Izb Rolniczych w związku z procedowaniem procedowaniem nowelizacji ustawy Prawo łowieckie w Sejmie RP wnioskuje do Ministra Środowiska Jana Szyszki o uwzględnienie w projekcie praw własności gruntów przy wyznaczaniu i funkcjonowaniu obwodów łowieckich.

Przedmiotowy wniosek związany jest z koniecznością uwzględnienia ochrony prawa własności ziemi wynikający z przepisów Konstytucji RP w kontekście ustalania granic obwodów łowieckich, ich zarządzania oraz oddawania w dzierżawę.

Samorząd rolniczy wnosi o to, aby przepisy Prawa łowieckiego zawierały postanowienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2004 r. w sprawie P 19/13, w których stwierdzono, że przepisy prawa łowieckiego nie przewidują wystarczających z punktu widzenia standardu konstytucyjnego środków umożliwiających właścicielowi nieruchomości, objętej granicami obwodu łowieckiego, ochronę jego interesów – informuje KRIR.

Źródło: KRIR