Nowelizacja korzystna dla rolników

Prezydent Andrzej Duda 25 października podpisał ustawę o zmianie ustawy  budżetowej na rok 2016. Nowelizacja ta ma na celu umożliwienie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wypłaty w roku bieżącym 70% zaliczek na poczet płatności bezpośrednich dla producentów rolnych za 2016 r. w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) poprzez zwiększenie deficytu budżetu środków europejskich. Wypłata zaliczek złagodzi negatywne skutki kryzysu na rynkach rolnych spowodowanego spadkami cen produktów rolnych, jako uboczny efekt embarga rosyjskiego.


Z uwagi na niepełne wykonanie zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278) dochodów budżetu środków europejskich z tytułu wspólnej polityki rolnej, przedmiotowa nowelizacja przewiduje zmniejszenie kwoty planowanych dochodów budżetu środków europejskich z tytułu wspólnej polityki rolnej w 2016 r. o kwotę 8 971 000 tys. zł i zwiększeniu deficytu budżetu środków europejskich o tę samą kwotę.
Dlatego  w ustawie budżetowej na rok 2016 ustala się łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 53 429 147 tys. zł oraz wynik budżetu środków europejskich na kwotę -18 211 381 tys. zł.

Zmiana deficytu budżetu środków europejskich implikuje zmiany przychodów i rozchodów, ustalając łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 338 099 330 tys. zł  oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 265 147 949 tys. zł, a planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 72 951 381 tys. zł.

Źródło: Prezydent RP