Nowe wzory świadectw materiału siewnego

Materiał siewny

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego.

Zmiana rozporządzenia MR i RW z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego została przygotowana na wniosek Polskiej Izby Nasiennej ( zrzeszającej hodowców odmian roślin uprawnych oraz podmiotów zajmujących się wytwarzaniem i obrotem materiału siewnego. Polska Izba Nasienna zwróciła się do ministerstwa rolnictwa  z prośbą o możliwość otrzymywania kopii dokumentów potwierdzających wyniki oceny materiału siewnego odmian gatunków roślin rolniczych i warzywnych objętych wyłącznym prawem do odmiany

Jak zaznacza resort rolnictwa zmiana ta umożliwi hodowcom odmian zbieranie informacji o wytwarzaniu i ocenie materiału siewnego ich odmian. Zmiana ta ma również na celu ograniczenie nielegalnego handlu materiałem siewnym.

Ponadto projekt rozporządzenia uwzględnia zmianę przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 roku  o nasiennictwie w odniesieniu do zgłaszania wniosków o dokonanie ponownej oceny laboratoryjnej materiału siewnego oraz ponownej oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka. Na świadectwach i informacjach dotyczących oceny laboratoryjnej i oceny weryfikacyjnej zmienione zostało odniesienie do przepisu ustawy o nasiennictwie, wprowadzony został art. 49 ust. 2a ustawy. Zmiana ta wynika z przejęcia z dniem I stycznia 2021 r. przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa laboratoriów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

W związku ze zniesieniem, w przypadków wirusów sadzeniaka ziemniaka podziału na wirusy „lekkie” i „ciężkie”, wzór świadectwa oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka zawiera jedynie informacje o „wirusach” ogółem. Natomiast w przypadku wzoru świadectwa oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka oraz informacji o dyskwalifikacji sadzeniaków ziemniaka po ocenie cech zewnętrznych określenie „ocena laboratoryjna” zostało zastąpione obowiązującym określeniem „ocena weryfikacyjna sadzeniaków ziemniaka”.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów przejściowych ponieważ zmiana wzorów zarówno w systemie informatycznym PIORiN, jak też w systemach informatycznych podmiotów posiadających akredytacje jest zmianą techniczną. Wszystkie zainteresowane strony, tj. PIORiN oraz podmioty zajmujące się wytwarzaniem i obrotem materiałem siewnym są przygotowane na te zmianyinformuje MRiRW.

Krzesimir Drozd

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności