Nowe wzory oświadczeń Lekarza Weterynarii

W nawiązaniu do ustaleń z przeprowadzonego przez przedstawicieli DG SANTE w Polsce w dniach 4 — 8 lutego 2019 r. audytu, który dotyczył oceny funkcjonowania kontroli urzędowych nad produkcją mięsa wołowego, zostały przez Główny Inspektorat Weterynarii opracowane wzory oświadczeń lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią i przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią.

Zostaną one wkrótce zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz na stronach internetowych poszczególnych inspektoratów weterynarii.

OŚWIADCZENIE LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCE ZWIERZĘCIA PODDANEGO UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

1. Identyfikacja zwierzęcia
gatunek: ……………………………, wiek/data urodzenia:…………………………………………, płeć:…………………………
numer identyfikacyjny (w przypadku koniowatych numer elektronicznego identyfikatora oraz numer UELN): ………………………………………………….…..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Pochodzenie zwierzęcia
imię i nazwisko podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze, z którego siedziby stada zwierzę pochodzi: …………………………………………………………………………………………………………….……
adres gospodarstwa pochodzenia: ………………………………………………………………………………………………………
nr siedziby stada (nie dotyczy w przypadku uboju z konieczności koniowatego): …………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Rzeźnia, do której zostanie przewiezione zwierzę poddane ubojowi z konieczności
nazwa rzeźni: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
weterynaryjny numer identyfikacyjny rzeźni………………………………………………………………..
adres rzeźni: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Inne istotne informacje: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Oświadczenie
Ja niżej podpisany oświadczam, że opisane powyżej zwierzę zostało zbadane przed ubojem o godzinie ………………………………………w dniu ………………..temp. ciała ……………………. i zostało dopuszczone do uboju z konieczności poza rzeźnią. Na podstawie prowadzonych przez posiadacza zwierzęcia rejestrów i dokumentacji leczenia zwierząt nie stwierdzono przeciwwskazań do dokonania uboju tego zwierzęcia.
Przyczyna skierowania do uboju z konieczności: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stosowane leczenie/produkty lecznicze weterynaryjne -nazwa, data podania i okres karencji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sporządzono w dniu ……………………………… w miejscowości:……………………………………………………
Nr telefonu lekarza kierującego zwierzę do uboju z konieczności …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………
czytelny podpis zawierający imię i nazwisko
albo pieczątka i podpis lekarza weterynarii


 

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY SEKTORA SPOŻYWCZEGO, KTÓRY UTRZYMYWAŁ ZWIERZĘ PODDANE UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

1. Identyfikacja zwierzęcia
gatunek: ……………………………, wiek/data urodzenia:…………………………………………, płeć:…………………………
numer identyfikacyjny (w przypadku koniowatych numer elektronicznego identyfikatora oraz numer UELN): ………………………………………………….…..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Pochodzenie zwierzęcia
imię i nazwisko podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze, z którego siedziby stada zwierzę pochodzi: …………………………………………………………………………………………………………….……
adres gospodarstwa pochodzenia: ………………………………………………………………………………………………………
nr siedziby stada (nie dotyczy w przypadku uboju z konieczności koniowatego): …………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Inne istotne informacje:
Data i godzina dokonania uboju z konieczności zwierzęcia ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Informacja o leczeniu zwierzęcia
Zwierzę było/nie było leczone.
Stosowane leczenie/produkty lecznicze weterynaryjne
Nazwa stosowanego produktu leczniczego weterynaryjnego    Data podania    Okres karencji do:
od                  do

Sporządzono w dniu ………………………………w miejscowości:……………………………………………………

………………………………………………………………………………………
czytelny podpis zawierający imię i nazwisko podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze, z którego siedziby stada zwierzę pochodzi

Źródło: GIW