Nowe wnioski na dopłaty do materiału siewnego

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka – zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r. W 2012 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty.

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, jeżeli ilość materiału siewnego zużyta do obsiania lub obsadzenia tych powierzchni jest nie mniejsza niż minimalna ilość, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych.
Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.
Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:
• 100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych;
• 160 zł – w przypadku roślin strączkowych;
• 500 zł – w przypadku ziemniaków.

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych (gatunków roślin rolniczych):
w przypadku zbóż:
a) pszenica zwyczajna,
b) żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe),
c) jęczmień,
d) pszenżyto,
e) owies;
w przypadku roślin strączkowych:
a) łubin (żółty, wąskolistny lub biały),
b) groch siewny,
c) bobik,
d) wyka siewna;
3) ziemniak.

Minimalna ilość materiału siewnego gatunków roślin rolniczych, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi:
1) 150 kg – w przypadku pszenicy zwyczajnej;
2) 80 kg – w przypadku pszenicy mieszańcowej;
3) 130 kg – w przypadku żyta populacyjnego;
4) 80 kg – w przypadku żyta syntetycznego;
5) 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej- w przypadku żyta mieszańcowego
6) 130 kg – w przypadku jęczmienia;
7) 150 kg – w przypadku pszenżyta;
8) 150 kg – w przypadku owsa;
9) 150 kg – w przypadku łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego);
10) 200 kg – w przypadku grochu siewnego;
11) 80 kg – w przypadku wyki siewnej;
12) 270 kg – w przypadku bobiku;
13) 2000 kg – w przypadku ziemniaka;
14) 140 kg – w przypadku mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-12.

Szczegółowe informacje na stronie ARR