Nowe unijne przepisy w sprawie pozostałości pestycydów w żywności

Od 1 września w całej UE obowiązują ujednolicone normy w zakresie dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydów w żywności. Nowe przepisy chronią konsumentów i ułatwiają wymianę handlową.

Żywność produkowana w jednym państwie członkowskim lub przez nie importowana musi być uznana za bezpieczną we wszystkich krajach UE”, powiedziała unijna komisarz ds. zdrowia Androulla Vassiliou.

Na działanie pestycydów narażeni jesteśmy, jeżeli ich niewielkie ilości pozostające na zebranych z pola produktach rolnych trafią do naszego pożywienia. Aby ograniczyć do minimum ryzyko kontaktu z pestycydami i uniknąć zagrożenia dla zdrowia, UE wprowadziła normy dotyczące dopuszczalnego poziomu pestycydów w żywności.

Rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy obejmuje około 1 100 pestycydów stosowanych w rolnictwie, w UE oraz poza jej granicami. Wyznacza ono najwyższe dopuszczalne poziomy dla rozmaitych produktów, takich jak mięso, mleko, warzywa, owoce, orzechy, przyprawy czy pasza dla zwierząt. Nowe normy dotyczą zarówno produktów surowych, jak i przetworzonych, a w przypadku produktów rozcieńczonych lub skoncentrowanych są odpowiednio dostosowywane.

Przed wejściem w życie nowych przepisów limity dotyczące niektórych pestycydów określało prawo UE, a pozostałych – przepisy krajowe. Pozostałości przekraczające dozwolony poziom w jednym kraju były często uznawane za dopuszczalne w innym kraju, a w odniesieniu do niektórych pestycydów nie obowiązywały żadne ograniczenia. Brak jednolitych norm w tym zakresie miał negatywny wpływ na wymianę handlową, a konsumentom nie gwarantował należytego poziomu ochrony.

Nowe przepisy uwzględniają potrzeby grup szczególnie wymagających opieki i ochrony, takich jak niemowlęta i dzieci. W świetle rozporządzenia bezpieczeństwo żywności jest ważniejsze niż ochrona roślin.

Za wprowadzenie rozporządzenia w życie odpowiadają rządy poszczególnych krajów UE. Komisja będzie monitorować dokonane przez nie postępy w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów. Poziomy dotyczące konkretnych pestycydów i produktów można znaleźć w komisyjnej bazie danych na temat pozostałości pestycydów .

źródło: tekst ze strony internetowej Komisji Europejskiej
ec.europa.eu/news/environment/080903_1_pl.htm
foto: Wrp.pl