Nowe rozwiązania prowadzą do ograniczenia wsparcia w rolnictwie

Zarząd Pomorskiej Izby Rolniczej, w reakcji na proponowane zmiany w dotychczasowych rozwiązaniach przyznawania płatności ONW, wyraża swój zdecydowany sprzeciw przeciwko nowym zasadom.

– Wyrażamy pogląd, że wskutek trudnej sytuacji w rolnictwie, która ulega z roku na rok systematycznemu pogorszeniu, nowe rozwiązania prowadzą do znacznego ograniczania wsparcia rolnictwa i skutkują utratą jego wartości ekonomicznej – mówi Zenon Bistram, prezes PIR.

Od 2019 roku będą obowiązywały nowe zasady dotyczące obszarów ONW. Zmiany dotyczą przede wszystkim obszarów zakwalifikowanych do typu nizinnego oraz obszarów ONW ze specyficznymi utrudnieniami.

Obszary ONW typu nizinnego zostaną zastąpione przez ONW z ograniczeniami naturalnymi, z kolei obszary ONW typu ze specyficznymi utrudnieniami od przyszłego roku zostaną rozszerzone i podzielone na dwie strefy: strefa I – niekorzystne warunki o walorach przyrodniczo-turystycznych oraz strefa II – podgórska.

Rolnicy, których gospodarstwa według nowej metody wyznaczania ONW nie znajdą się na obszarze ONW z ograniczeniami naturalnymi, a wcześniej pobierali dopłaty z tytułu ONW typu nizinnego, otrzymają przez pierwsze dwa lata wsparcie przejściowe. W przyszłym roku będzie im się należało nie więcej niż 80% średniej płatności ONW, jaką otrzymywali z PROW 2007–2013. W 2020 r. natomiast nie więcej niż 20%, ale nie mniej niż 25 euro/ha.

Utrata statusu w Polsce ONW typ nizinny przez część obszarów (gminy, obręby ewidencyjne) jest wynikiem odejścia od funkcjonujących do tej pory wskaźników społecznych oraz zmianą sposobu definiowania naturalnych utrudnień – odejście od Wskaźnika Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej (WWRPP) na rzecz kryteriów biofizycznych. Obszary wyznaczone przy pomocy WWRPP nie pokrywają się w pełni z obszarami wyznaczonymi w oparciu o nowe kryteria biofizyczne. Do czynników społecznych, z których rezygnuje się, należały: liczba ludności na km2, udział ludności powiązanej z rolnictwem – dotyczy to głównie gmin o dużym udziale lasów i obszarów pod wodami, małym zaludnieniu oraz znaczącym udziale gospodarstw o dużej powierzchni.

Źródło: PIR