Nowe perspektywy dla biomasy i biogazu rolniczego

Polska energetyka do roku 2020 ma wypełnić zobowiązania unijne w postaci osiągnięcia 15% udziału energii z OZE w bilansie energii końcowej, tj. zużywanej przez odbiorców. Dotychczas wśród OZE prym wiodła energetyka wiatrowa, która w ostatnich latach rozwijała się najdynamiczniej. Według stanu na listopad 2010 r. moc poszczególnych źródeł OZE w Polsce wynosiła: elektrowni wiatrowych 1106,962 MW, wodnych 948,813 MW, na biomasę 259,490 MW, na biogaz 80,038 MW i na energię słoneczną 0,033 MW.

Obecnie postanowiono kłaść większy nacisk na rozwój mniejszych, rozproszonych źródeł energii, w tym między innymi biomasy i biogazu rolniczego. Oba źródła w noweli z dnia 08.01.2010 do ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 11.03.2010 r., doczekały się w miarę kompleksowej regulacji. W słowniczku ustawowym zdefiniowano, iż są to źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Dodatkowo wyróżniono biogaz rolniczy, definiując go jako paliwo gazowe otrzymywane z surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu rolno-spożywczego lub biomasy leśnej w procesie fermentacji metanowej.

Większość regulacji dotyczących biogazu rolniczego ma wejść w życie 01.01.2011 r. Warto się więc przyjrzeć nowym rozwiązaniom, które powinny zintensyfikować inwestycje w tej dziedzinie:

Ułatwieniem dla wytwórców biogazu rolniczego jest zwolnienie z obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie i sprzedaż energii (art. 32 ust. 1 ustawy) wymaganej dla odnawialnych źródeł energii, niezależnie od zainstalowanej mocy. W miejsce koncesji działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego oraz wytwarzania biogazu rolniczego w celu wprowadzania go do sieci dystrybucyjnej gazowej wymaga jedynie wpisu do rejestru producentów biogazu prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego (art. 9p ustawy). Pozostaje więc także działalnością regulowaną, niemniej jednak znacznie mniej sformalizowaną.

Wprowadzono pośrednią formę wsparcia biogazowni w postaci świadectw pochodzenia biogazu rolniczego (art. 9o ustawy) wydawanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, potwierdzających wytworzenie oraz wprowadzenie do sieci gazowej biogazu rolniczego. Do nowych certyfikatów, funkcjonujących obecnie obok certyfikatów zielonych, czerwonych, żółtych i fioletowych (świadectwa pochodzenia energii z OZE oraz wysokosprawnej kogeneracji), przypisano kolor brązowy. Podlegają one, analogicznie jak wyżej wymienione świadectwa, obrotowi na towarowej giełdzie energii.

W celu zagwarantowania możliwości sprzedaży biogazu nałożono na operatorów systemu dystrybucyjnego gazowego obowiązek zakupu biogazu rolniczego (art. 9c ust. 6a). Operator systemu dystrybucyjnego gazowego, w obszarze swojego działania, jest obowiązany do odbioru biogazu rolniczego o parametrach jakościowych określonych w przepisach wykonawczych, wytworzonego w instalacjach przyłączonych bezpośrednio do sieci tego operatora.

Zadbano również o należytą jakość biogazu, który podlega obrotowi. Na przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące biogazownie nałożono bowiem wymóg wykorzystywania surowców wskazanych w definicji biogazu rolniczego, wymóg prowadzenia dokumentacji dotyczącej m. in. ilości i rodzajów surowców wykorzystywanych do wytworzenia biogazu oraz ilości wytworzonego biogazu, jak również obowiązek składania Prezesowi Agencji Rynku Rolnego kwartalnych sprawozdań (art. 9r ustawy).

W najbliższym czasie należy spodziewać się dalszych zmian ustawowych nakierowanyuch na uproszczenie i uatrakcyjnienie inwestycji w biogazownie. Ma to związek z wdrażanym programem rządowym Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne”, którego celem jest utworzenie do 2020 r. w każdej gminie średnio jednej biogazowni wykorzystującej biomasę pochodzenia rolniczego. Udział biomasy i biogazowni w rynku OZE ma szanse znacząco wzrosnąć. Przysłuży się do tego także właśnie rozpoczęta inwestycja, realizowana na terenie Elektrowni Połaniec S.A., polegająca na budowie największego na świecie bloku energetycznego opalanego wyłącznie biomasą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności