Nowe paszporty dla koni

W związku z wej­ściem w życie roz­po­rzą­dze­nia wyko­naw­czego Komisji Europejskiej 2015/262 od 1 stycz­nia 2016 iden­ty­fi­ka­cja konio­wa­tych będzie pro­wa­dzona według nowych prze­pi­sów. Zmianie ule­gnie rów­nież wzór paszportu.

Jak udało się nam dowiedzieć od nowego roku nie prze­wi­dywana jest zmiana ceny za wyda­nie pasz­portu konio­wa­tego, kosztuje on obecnie 125 złotych. Paszport potrzebny jest, aby zgod­nie z pra­wem, wpro­wa­dzić konia do obrotu lub wyje­chać z nim poza gospo­dar­stwo.

Ten wymóg jest podyk­to­wany tro­ską o zdro­wie ludzi i zwie­rząt, a regu­luje go Ustawa z dn. 14 lutego 2003 r. o zmia­nie ustawy o zwal­cza­niu cho­rób zakaź­nych zwie­rząt, bada­niu zwie­rząt rzeź­nych i mięsa, Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 52/2003, poz.450) oraz na pod­sta­wie Ustawy z dnia 2 kwiet­nia 2004r. o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt (Dz.U. Nr 91, poz.872) z póź­niej­szymi zmia­nami. W przy­padku koni, wydawaniem paszportów zajmuje się Polski Związek Hodowców Koni. W pozo­sta­łych gatun­kach zwie­rząt gospo­dar­skich zada­nie ozna­ko­wa­nia zwie­rząt powie­rzono Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Polski Związek Hodowców Koni (PZHK) iden­ty­fi­kuje i wydaje pasz­porty koniom rasy: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, pol­ski koń szla­chetny pół­krwi, ślą­skiej, pol­ski koń zim­no­krwi­sty, hucul­skiej, konik pol­ski i koniom wpi­sa­nym do reje­stru kuców i koni małych. Konie bez pocho­dze­nia (źre­bięta i doro­słe osob­niki) są iden­ty­fi­ko­wane i zaopa­try­wane w pasz­porty rów­nież przez PZHK.

– Konie uro­dzone do 30 czerwca 2015 roku muszą otrzy­mać pasz­porty do końca 2015 roku, w innym wypadku otrzy­mają dupli­katy lub zastęp­cze doku­menty iden­ty­fi­ka­cyjne, które wyklu­czają je z łań­cu­cha żywnościowego. Natomiast konie uro­dzone w dru­giej poło­wie 2015 roku mogą być ziden­ty­fi­ko­wane zgod­nie z prze­pi­sami dotych­czas obo­wią­zu­ją­cego roz­po­rzą­dze­nia (WE) 504/2008 do końca 2015 roku. Jeśli nie zostaną ziden­ty­fi­ko­wane w tym cza­sie wów­czas od 1 stycz­nia 2016 będą iden­ty­fi­ko­wane zgod­nie z prze­pi­sami nowego roz­po­rzą­dze­nia UE 2015/262 – informuje PZHK.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności