Nowe nabory

W marcu i kwietniu ARiMR przeprowadzi trzy nabory wniosków na inwestycje w ramach PROW 2007–2013.

Od 27 marca do 23 kwietnia 2013 r. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Nabór prowadzony będzie w ośmiu województwach:lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Tylko w tych regionach są jeszcze dostępne środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 na taką pomoc. W pozostałych ośmiu województwach limit środków został wyczerpany w poprzednich naborach. Wnioski można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji. Można je także wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową, do właściwego oddziału regionalnego Agencji. Kolejność przysługiwania pomocy określają: wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU; to, czy cel inwestycji jest związany ze wzrostem wartości dodanej brutto GVA w gospodarstwie, oraz to, czy wniosek był składany indywidualnie, czy na operację realizowaną w ramach tzw. wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń. Na realizację operacji przewidziane jest łącznie ok. 510 mln zł. Maksymalne dofinansowanie, jakie można uzyskać, wynosi 300 tys. złotych na jedno gospodarstwo i jednego beneficjenta. ARiMR dofinansuje od 40% do 60% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta na realizację jego inwestycji.
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” – zostanie przeprowadzony od 15 do 26 kwietnia 2013 r. w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego (przekroczony limit finansowy). Szacowana kwota dostępnych do wykorzystania środków w tegorocznym naborze to prawie 2 mld zł. O pomoc mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać do 300 tys. złotych (1 nowe miejsce pracy – do 100 tys. zł, 2 stanowiska – do 200 tys. zł, 3 i więcej miejsc pracy – do 300 tys. zł wsparcia). Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Wnioski można składać osobiście, albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, albo rejestrowaną przesyłką pocztową. O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma punktów: bezrobocie w powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy. 
Tegoroczny nabór „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” zostanie przeprowadzony dwuetapowo. Od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r. wnioski będą mogły składać grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, spółki i spółdzielnie kontrolowane przez takie podmioty, a także podmioty skonsolidowane prowadzące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz centra dystrybucji produktów rolnych. W następnym etapie, od 13 do 24 maja do naboru będą mogły przystąpić pozostałe uprawnione podmioty działające w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. O pomoc mogą ubiegać się podmioty spełniające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a także zakłady, które zatrudniają mniej niż 750 osób, a ich roczny obrót nie przekracza 200 mln euro. Wysokość dofinansowania wynosi od 25% do 50% kosztów kwalifikowalnych. Wnioski będą przyjmowane w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. O kolejności przyznawania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji stosowanych w tym działaniu.
 
Nowe nabory wniosków z PROW 2007– 2013

Nowe nabory wniosków z PROW 2007 – 2013

Terminy naborów

Modernizacja gospodarstw rolnych

27 marca – 23 kwietnia 2013 r.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

15 – 26 kwietnia 2013 r.

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

29 kwietnia – 24 maja 2013 r.

 
 
Oprac. EG
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności