Nowa ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Na wniosek ministra rolnictwa 15 stycznia rada ministrów przyjęła projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

W projekcie ustawy kompleksowo zostały uregulowane kwestie hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich. Jak podkreśla Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przewidziano w niej rozwiązania, które zapewnią prawidłowe stosowanie rozporządzenia unijnego 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt.

Nowe rozwiązania przewidują:

– w odniesieniu do zwierząt gatunków takich jak: bydło, świnie, owce, kozy i koniowate – wyeliminowanie przepisów dotyczących sposobu prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów hodowlanych świń, zasad wpisywania zwierząt do tych ksiąg i rejestrów, zasad prowadzenia oceny wartości użytkowej i genetycznej dla tych gatunków zwierząt, wymogów stawianych zwierzętom hodowlanym czystorasowym wykorzystywanym do hodowli i rozrodu, obrotu zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi i ich materiałem biologicznym przeznaczonym do wykorzystania w rozrodzie, a także sposobu przeprowadzania kontroli urzędowych (zagadnienia te ujęto w rozporządzeniu Unii Europejskiej),

– wskazanie organów i instytucji, którym w Polsce przysługiwać będą uprawnienia i kompetencje określone w rozporządzeniu UE,

– minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie mógł m.in. uznawać organizacje hodowców lub inne podmioty, które ubiegają się o prowadzenie ksiąg hodowlanych dla bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń – za związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane,

– kontrole urzędowe będzie przeprowadzać Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt,

– zgodnie z postulatami hodowców alpak i jedwabników morwowych, rozszerzona zostanie lista zwierząt gospodarskich o alpaki i jedwabniki morwowe, aby umożliwić prowadzenie hodowli tych gatunków w sposób właściwy dla zwierząt gospodarskich,

– możliwość udzielania pomocy państwa na prowadzenie ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich, zgodnie z prawem europejskim dotyczącym pomocy państwa w rolnictwie.

Źródło: KPRM